Pris­be­lön­ta åbo­länds­ka kul­tur­fi­gu­rer fi­ra­des

Te­mat var språk då Kul­tur­fon­den fi­ra­de vår­fest i Åbo. Bå­de riks­svens­ka och fin­lands­svens­ka kän­di­sar på sce­nen.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Språk­dis­kus­sio­ner, pris­ut­del­ning­ar och ming­el stod på sche­mat då när­ma­re hund­ra åbo­län­ning­ar sam­la­des för Kul­tur­fon­dens tra­di­tio­nel­la re­gi­onvår­fest i går.

Kul­tur­fon­den fi­rar år­li­gen de som be­lö­nats med kul­tur­pris med tre vår­fes­ter –en i Åbo­land, en i Ös­ter­bot­ten och en i Ny­land. Den här gång­en hölls den åbo­länds­ka fes­ten i Si­gynsa­len i Åbo.

Fes­ten in­led­des med tal av Åbo­bon, sång­a­ren och ÅST-be­kan­ting­en Sö­ren Lill­kung, som i fjol val­des till ny vd för Kul­tur­fon­den. I ÅR VAR de åbo­länds­ka pris­ta­gar­na två till an­ta­let. Åbo­lands svens­ka kul­tur­fonds pris på 15 000 eu­ro till­de­la­des Ma­ri­e­hamns fö­re det­ta stads­ar­ki­tekt Fol­ke Wick­ström postumt.

– Som Ma­ri­e­hamns förs­ta stads­ar­ki­tekt tog han strid för att be­va­ra äld­re kul­turmil­jö­er och ar­ki­tek­tur. Ut­an ho­nom ha­de Ma­ri­e­hamn sett helt an­norlun­da ut, be­rät­ta­de Lill­kung i mo­ti­ve­ring­en till pri­set som togs emot av Wick­ströms än­ka.

Den and­ra åbo­län­ning­en som pre­mi­e­ra­des var Par­gas­bon, ko­mi­kern och pro­gram­le­da­ren Anders He­le­ni­us. He­le­ni­us val­de att ta emot sitt pris i Helsing­fors och var där­för in­te själv på plats. EN STOR DEL av gäs­ter­na ha­de ock­så loc­kats till Si­gynsa­len av pro­gram­met. I år var det en språk­fö­re­ställ­ning med bå­de riks­svens­ka och fin­lands­svens­ka kän­di­sar, som Kul­tur­fon­den be­skri­ver som så­väl un­der­hål­lan­de som se­ri­ös.

På sce­nen­fanns fy­ra per­so­ner som har språ­ket som ar­bets­red­skap: svens­ka pro­gram­le­da­ren och skri­ben­ten Lot­ta Lund­gren, ko­mi­kern och för­fat­ta­ren Ted Fors­ström, te­ra­peu­ten, präs­ten och fö­re­lä­sa­ren Ma­ria Sund­blom Lind­berg och för­fat­ta­ren Philip Teir.

– De kopp­las al­la till just språ­ket, men på eg­na sätt, be­rät­tar Kul­tur­fon­dens in­for­ma­tör Mar­ti­na Lan­dén-Wes­ter­holm om va­let av dis­kus­sions­del­ta­ga­re.

Lan­dén-Wes­ter­holm be­rät­tar att man strä­vat ef­ter att vi­sa upp en show, sna­ra­re än en fö­re­läs­ning.

For­ma­tet skil­jer sig i och med det från ti­di­ga­re vår­fes­ter. De se­nas­te åren har det i stäl­let va­rit sång och mu­sik på agen­dan.

KULTURKVÄLL. Sam­man­lagt när­ma­re hund­ra åbo­län­ning­ar be­sök­te Si­gynsa­len för Kul­tur­fon­dens vår­fest. MAR­TI­NA LAN­DÉN-WES­TER­HOLM. In­for­ma­tör på Kul­tur­fon­den, som i årets vår­fest tar fas­ta på just det svens­ka språ­ket.

NY PÅ VD-POSTEN. Åbo­bon Sö­ren Lill­kung är be­kant bå­de från te­a­ter­sce­ner­na och som ope­ras­ång­a­re.

SPRÅKDEBATTÖRER. Ted Fors­ström rev ner skratt­sal­vor med ny­or­det ala­då­bo - en stad som man an­ting­en äls­kar och ha­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.