Ska bju­da ÅU-lä­sar­na på re­cept var­je vec­ka

So­fie Ser­ge­li­us hål­ler tum­men på pul­sen vad gäl­ler matt­ren­der – men skri­ver si­na re­cept så de pas­sar fin­lands­svens­ka mat­la­ga­re.

Åbo Underrättelser - - MAT -

Var­je vec­ka med start i dag kom­mer ÅU att bju­da si­na lä­sa­re på in­spi­re­ran­de re­cept och mat­lag­ningstips.

Bakom re­cep­ten står So­fie Ser­ge­li­us, 29, lä­ra­re i hus­lig ekonomi och me­di­a­tek­nikin­gen­jör.

Hon står bakom re­cep­tidéer­na. Hon hand­lar rå­va­ror­na, prov­la­gar ma­ten hem­ma i sitt eget kök. Hon skri­ver re­cep­ten och hon fo­to­gra­fe­rar.

Allt inom ra­men för saj­ten food­ly. fi som ver­kar i sam­ar­be­te med HSS­me­dia som ger ut de ös­ter­bott­nins­ka tid­ning­ar­na Va­sab­la­det och Ös­ter­bot­tens tid­ning, Syd­ös­ter­bot­ten samt blogg­por­ta­len Se­ven­days.

Recpe­ten har fått ett myc­ket gott mot­ta­gan­de bland lä­sar­na. SO­FIE ÄLS­KAR att föl­ja med matt­ren­der.

Hon lä­ser mat­tid­ning­ar och blog­gar, kol­lar in mat­lag­nings­pro­gram och prov­la­gar mat.

Se­dan an­pas­sar hon tren­der­na och idéer­na så att de ska pas­sa den bre­da all­män­he­ten.

– Re­cep­ten som jag bju­der tid­nings­lä­sar­na på är in­te avan­ce­ra­de. Det är hus­mans­kost emd en twist, med rå­va­ror som man kan hit­ta i den lo­ka­la när­bu­ti­ken, sä­ger Ser­ge­li­us. ISOMMARÄR hen­nes lo­ka­la när­bu­tik K-kom­pis i Dals­bruk. Där kom­mer man att se en hel del av hen­ne då hon un­der ju­li må­nad pla­ne­rar och la­gar mat för kom­man­de re­cept­si­dor un­der hös­ten.

Ser­ge­li­us är som­mar­bo­en­de i på en hol­me ut­an­för Dals­bruk se­dan 12 år till­ba­ka, många som­rar in­nan dess har hon vis­tats i sam­ma skär­gård på en släk­tings som­mar­stu­ga.

– Jag är fäst vid skär­går­den. Det syns i mi­na re­cept, sä­ger Ser­ge­li­us.

Hon är född och upp­vux­en i Helsing­fors. För sex år se­dan flyt­ta­de hon till Va­sa för att stu­de­ra till lä­ra­re i hus­lig ekonomi vid Åbo Aka­de­mi.

Job­bet som pro­jekt­le­da­re på Food­ly kän­des som ser­ve­rat på en bric­ka.

– Det pas­sar per­fekt med tan­ke på mi­na ti­di­ga­re stu­di­er i me­di­a­tek­nik på Ar­ca­da, sä­ger Ser­ge­li­us.

In­tres­set för mat­lag­ning kom­mer från upp­väx­ten, god mat och in­tres­se för mat­lag­ning har all­tid fun­nits i fa­mil­jen och släk­ten.

–Men jag har ald­rig ve­lat bli kock. Jag tyc­ker om att kom­mu­ni­ce­ra om mat. Många som skri­ver re­cept för mat­tid­ning­ar är fak­tiskt lä­ra­re i hus­lig ekonomi, den pe­da­go­gis­ka bi­ten är vik­tig, sä­ger Ser­ge­li­us. SAJ­TEN FOOD­LY er­bju­der bred läs­ning, tips, re­cept och in­spi­ra­tion för mat­la­ga­re och ma­täls­ka­re.

– På saj­ten gör vi of­ta li­te mer avan­ce­ra­de ver­sio­ner och fler rät­ter till me­ny­er­na som vi pre­sen­te­rar i pap­pers­tid­ning­ar­na, sä­ger Ser­ge­li­us.

Food­ly-re­cep­ten till pap­pers­tid­ning­en görs av So­fie men saj­ten är bre­da­re än så: där med­ver­kar 13 oli­ka mat­blog­gar, tre krö­ni­kö­rer och det bjuds på en hel del an­nat mat­re­la­te­rat ma­te­ri­al. DETHARHELT tyd­ligt fun­nits en be­ställ­ning på fin­lands­svens­ka re­cept an­pas­sa­de för fin­lands­svens­ka för­hål­lan­den.

–Många fin­lands­svens­ka mat­la­ga­re an­vän­der riks­svens­ka re­cept. De in­ne­hål­ler vis­sa rå­va­ror och livs­me­del som vi in­te har i Fin­land, el­ler som har and­ra namn. Det finns för­stås ock­så mas­sor av bra re­cept på fins­ka, men då ska mat­la­ga­ren all­tid över­sät­ta och klu­ra ut spe­ci­al­ter­mer, sä­ger Ser­ge­li­us.

Dess­utom har fin­lands­svens­kar vis­sa eg­na hög­tids- och matt­ra­di­tio­ner jäm­fört bå­de med riks­svens­kar och finsk­språ­ki­ga.

–Jag föl­jer sä­song­er­na i mi­na re­cept och tän­ker myc­ket på att man ska ut­nytt­ja det när­pro­du­ce­ra­de, sä­ger Ser­ge­li­us.

När­mast på me­nyn för tid­nings­lä­sar­na står bland an­nat mock­tails det vill sä­ga al­ko­hol­fria drin­kar, re­cept med glass, me­ra fiskre­cept och mid­som­mar­mat.

So­fie Ser­ge­li­us tar gär­na emot lä­sar­kom­men­ta­rer på adres­sen: so­fie. ser­ge­li­us@hss­me­dia.fi. So­fie tar även emot blog­gan­sök­ning­ar till food­ly.fi av den som har en idé kring mat och dryck.

SKA BJU­DA PÅ GO­DA RE­CEPT! So­fie Ser­ge­li­us är mat­skri­bent och ska le­ve­re­ra re­cept till ÅU:s lä­sa­re en gång i vec­kan. Hon till­bring­ar som­rar­na på en hol­me ut­an­för Dals­bruk och är en vän av skär­gårds­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.