Ös­ter­sjön på­ver­kas av vad vi väl­jer att äta

Kli­mat­för­änd­ring­en kan le­da till ökad livs­me­dels­pro­duk­tion i Nor­den.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Fram­ti­dens ut­ma­ning är att kom­bi­ne­ra livs­me­dels­pro­duk­tio­nens och havsmil­jö­er­nas mål­sätt­ning­ar.

Ur­ba­ni­se­ring­en och den tek­nis­ka ut­veck­ling­en inom ener­gi­pro­duk­tio­nen gör det lät­ta­re att nå Ös­ter­sjöns mil­jö­mål.

Å and­ra si­dan kan en ökad ef­ter­frå­gan på ani­ma­lis­ka pro­te­i­ner sät­ta käp­par i hju­let. ÖS­TER­SJÖNS EKOSYSTEM är käns­ligt för stör­ning­ar. För­änd­ring­ar i kli­ma­tet, för­ore­ning­ar i ha­vet och an­vänd­ning­en av na­tur­re­sur­ser på­ver­kar havs­e­ko­sy­ste­mets funk­tion och struk­tur.

En­ligt pro­gno­ser kom­mer kli­matupp­värm­ning­en att för­säm­ra lant­bruks­för­ut­sätt­ning­ar­na i fle­ra de­lar av värl­den som just nu har en stark livs­me­dels­pro­duk­tion. Det kan le­da till ökat fis­ke­ri och lant­bruk i Ös­ter­sjö­om­rå­det.

– Det vik­ti­gas­te be­kym­ret för nu­va­ran­de och kom­man­de be­sluts­fat­ta­re är hur livs­me­dels­pro­duk­tio­nens mål och må­len som gäl­ler havsmil­jö­er ska gå ihop. Att skyd­da Ös­ter­sjön är in­te helt och hål­let upp till oss, ut­an kli­mat­för­änd­ring­en och de glo­ba­la sam­hälls­för­änd­ring­ar­na på­ver­kar hur sto­ra ut­ma­ning­ar­na blir, sä­ger pro­fes­sor Ka­ri Hyy­tiä­i­nen från Helsing­fors uni­ver­si­tet i ett press­med­de­lan­de. KLI­MAT­FÖR­ÄND­RING­EN kom­mer tro­li­gen att öka ur- lak­ning­en av nä­rings­äm­nen från av­rin­nings­om­rå­den.

– Det gör det svå­ra­re att be­käm­pa över­göd­ning­en och att nå de ge­men­sam­ma mil­jö­mål som be­skrivs i Hel­coms verk­sam­hets­plan för Ös­ter­sjön, sä­ger Hyy­tiä­i­nen. FÖR­ÄND­RING­AR i folk­mängd och kon­sum­tions­va­nor styr havs­e­ko­sy­ste­mets till­stånd – kans­ke till och med mer än kli­mat­för­änd­ring­en, me­nar Hyy­tiä­i­nen.

– Om vi till ex­em­pel bör­jar äta mer häl­so­samt mins­kar nä­rings­bör­dan märk­bart, vil­ket på lång sikt gör det lät­ta­re att få ha­vet i gott skick.

KÄNSLIG. Ös­ter­sjön är en känslig mil­jö och kli­mat­för­änd­ring­en och hur den på­ver­kar bland an­nat jord­bru­ket i Ös­ter­sjö­län­der­na på­ver­kar ock­så havsmil­jön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.