Mil­jö­för­stö­ring och na­tur­vårds­brott har bli­vit van­li­ga­re

En­ligt en över­sikt som den na­tio­nel­la upp­följ­nings­grup­pen för mil­jö­brott ny­li­gen har slut­fört har an­ta­let brott som gäl­ler mil­jö­för­stö­ring (192 styc­ken) och na­tur­vård (46 st.) sti­git un­der de se­nas­te åren. An­ta­let mil­jö­för­se­el­ser har dä­re­mot mins­kat (214

Åbo Underrättelser - - NYHETER - SPT

Na­tur- och mil­jö­vär­de­nas be­ty­del­se och skyd­det av des­sa har fram­hävts un­der den se­nas­te ti­den, sä­ger po­lis­in­spek­tör Ar­to Han­ki­la­no­ja vid Po­lis­sty­rel­sen i ett press­med­de­lan­de.

Han­ki­la­no­ja är ord­fö­ran- de för den na­tio­nel­la upp­följ­nings­grup­pen för mil­jö­brott. Ett tec­ken på att mil­jön pri­o­ri­te­ras är en­ligt ho­nom att myn­dig­he­ter­na har en ge­men­sam stra­te­gi och ett åt­gärds­pro­gam för be­kämp­ning av mil­jö­brott. DEN VE­TEN­SKAP­LI­GA forsk­ning­en har gett ny in­for­ma­tion om bran­schen och lag­stift­ning­en. Or­sa­ken till mil­jö­brott kan ock­så va­ra en strä­van ef­ter eko­no­misk nyt­ta och mi­ni­me­ring av kost­na­der­na som skydds­åt­gär­der­na för­an­le­der, sä­ger Han­ki­la­no­ja i press­med­de­lan­det.

Det ope­ra­ti­va sam­ar­be­tet mel­lan till­syns- och ut­red­nings­myn­dig­he­ter­na har in­ten­si­fi­e­rats ge­nom att grun­da re­gi­o­na­la sam­ar­bets­nät­verk. Ef­tersom en stor del av mil­jö­brotts­lig­he­ten in­te kom­mer till myn­dig­he­ter­nas kän­ne­dom, kom­mer man att sat­sa på fö­re­byg­gan­de ar­be­tet och hö­ja ris­ken för att åka fast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.