Är­ke­bis­ko­pens av­sked sker i dom­kyr­kan den 27 maj

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

ÅBO. Ka­ri Mä­ki­nen går i pen­sion vid må­nads­skif­tet maj-ju­ni. Han har va­rit är­ke­bis­kop se­dan 2010 och ef­ter­träds av Ta­pio Lu­o­ma.

Av­skeds­mäs­san bör­jar kloc­kan tio sön­da­gen den 27 maj i Åbo dom­kyr­ka. Ka­ri Mä­ki­nen av­slu­tar mäs­san med att läg­ga ner bis­kops­sta­ven och bis­kops­kor­set. Ef­ter mäs­san ord­nas kyrk­kaf­fe på Dom­kyr­ko­tor­get. Mäs­san di­rekt­ström­mas på nä­tet via Vir­tu­aa­li­kirk­ko.

I Helsing­fors dom­kyr­kas kryp­ta hål­ler Mä­ki­nen en av­skedsmot­tag­ning som är öp­pen för al­la mån­da­gen den 28 maj kloc­kan 14 till 16. I mot­tag­ning­en del­tar ock­så är­ke­bis­ko­pens fru Ei­ja Mä­ki­nen.

Ka­ri Mä­ki­nen är den fjor- ton­de är­ke­bis­ko­pen i Evan­ge­lisklut­hers­ka kyr­kan i Fin­land.

Den ny­val­da är­ke­bis­ko­pen Ta­pio Lu­o­ma in­stal­le­ras i äm­be­tet vid en mäs­sa i Åbo dom­kyr­ka den 3 ju­ni kloc­kan 10. SPT

KA­RI MÄ­KI­NEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.