A-C Öst­man le­da­mot av Kung­lig Aka­de­mi

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

ÅBO. Do­cen­ten i agrar­histo­ria vid Åbo Aka­de­mi, fil.dr Ann-Catrin Öst­man har av Kungl. Gustav Adolfs Aka­de­mi­en för svensk folk­kul­tur kal­lats till ny le­da­mot av aka­de­mi­en. Öst­man har i sin forsk­ning på ett in­no­va­tivt och grän­sö­ver­skri­dan­de sätt kom­bi­ne­rat histo­ri­e­och folk­livs­forsk­ning och öpp­nat nya aspek­ter på till ex­em­pel mikro- och livs­hi­sto­ria, kon­sum­tion och han­del, kön- och makt­re­la­tio­ner. För när­va­ra­de le­der hon pro­jek­tet ”Kom­mu­ni­ce­ran­de kon­sum­tion” som hand­lar om tor­goch gård­fa­ri­han­del Ryss­land-Fin­land. Fin­länds­ka le­da­mö­ter är från för­ut folk­lo­ris­ter­na Ann-Ma­ri Hägg­man, An­nik­ki Ka­i­vo­la-Bre­gen­höj och Ul­ri­ka Wolf-Knuts, di­a­lekt­fors­ka­ren Ann-Ma­rie Ivars, mu­sik­fors­ka­ren Jo­han­nes Bru­si­la och et­no­lo­ger­na An­na-Ma­ria Åström och Bo Lön­nqvist.

I re­dak­tions­rå­det för tid­skrif­ten Svens­ka Lands­mål och svenskt folk­liv med­ver­kar pro­fes­sor Ca­mil­la Wi­de och fil.dr Su­san­ne Ös­terlund-Pötz­sch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.