Vär­men har väckt ge­ting­ar­na som kan be­te sig ag­gres­sivt

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - SPT

IN­RI­KES. Ge­tingdrott­ning­ar­na har vak­nat från sin vin­ter­sömn och nu bör­jar jak­ten på mat så de kan bör­ja byg­ga bo, skri­ver Sa­ta­kun­nan Kan­sa.

En­ligt in­sekt­fors­ka­ren Rei­ma Le­i­no­nen vid Ka­ja­na­lands NTM-cen­tral kan ge­ting­ar­na för­sö­ka mar­ke­ra sitt re­vir kring en po­ten­ti­ell boplats ge­nom att sur­ra ils­ket och i värs­ta fall kan de stic­kas.

– Nu finns det gott om mat, vil­ket an­tag­li­gen är or­sa­ken till att det re­dan syns så myc­ket in­sek­ter, sä­ger Le­i­no­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.