Stads­dels­fest med långa anor

Mart­ti Ka­ta­jai­nens mor­mor flyt­ta­de till Rau­nistu­la i Åbo vid se­kel­skif­tet. Här har släk­ten stan­nat. Ge­men­ska­pen är det som gör Rau­nistu­la spe­ci­ell. På lör­dag får ock­så and­ra än in­vå­nar­na ta del av stäm­ning­en på gårds­lop­pi­se­ve­ne­mang­et Rau­nistu­la­da­gen.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU -

Det är en här­lig by­ge­men­skap på gångav­stånd från cent­rum.

Sa­mi Ka­ri­maa

Grus­vä­gen sling­rar sig upp på Kon­sa­bac­ken bland de gam­la trä­hu­sen i Rau­nistu­la mel­lan Au­ra å och Tam­mer­fors­vä­gen.

Högst upp på kul­len på ran­den av den bran­ta slutt­ning­en ner mot ån har fa­mil­jen Ka­ta­jai­nen bott i fem ge­ne­ra­tio­nen. Mart­ti Ka­ta­jai­nens mor­mor flyt­ta­de till Rau­nistu­la vid se­kel­skif­tet. Hon bygg­de ett li­tet hus på Kon­sa gårds ägor och ut­för­de dags­ver­ke på vå­ren och hös­ten som en form av tomt­hy­ra.

Mart­ti be­rät­tar att hu­set var så li­tet att det in­te fick byg­gas när­ma­re slutt­ning­en. Det var in­te till­räk­ligt re­pre­sen­ta­tivt för att sy­nas mot ån. MART­TI föd­des år 1944, sam­ma år som Rau­nistu­la blev en del av Åbo. Se­na­re har han flyt­tat från det lil­la hu­set vid vägen till ett stör­re hus när­ma­re bran­ten – ba­ra ett par me­ter från sitt barn­doms­hem.

Dot­tern Jo­han­na Orell hann bo två år i Kastu, ett sten­kast från Rau­nistu­la, in­nan grann­hu­set till barn­doms­hem­met blev till sa­lu och hon tog chan­sen att flyt­ta till­ba­ka.

Hen­nes eg­na barn har gått i sam­ma sko­la, Rau­nistu­lan Kou­lu, där tre ge­ne­ra­tio­ner in­nan ock­så gått.

På frå­gan om hur de skul­le be­skri- va Rau­nistu­la lyf­ter fa­mil­jen fram ge­men­ska­pen. –Här kän­ner vi och häl­sar på varand­ra, sä­ger Mart­ti.

– Gran­nar­na hjäl­per varand­ra när det be­hövs, sä­ger Jo­han­na.

– Jo, man kan all­tid lå­na träd­gårds­verk­tyg och dy­likt av gran­nar­na, till­läg­ger Mart­ti.

Mart­tis fru Anna-Li­i­sa in­stäm­mer, och tilläg­ger att ny­in­flyt­ta­de gran­nar ock­så snabbt kom­mer in i ge­men­ska­pen. PÅ lör­dag hålls Rau­nistu­la­da­gen. Då hål­ler in­vå­nar­na lopp­mark­nad och säl­jer kaf­fe och till­tugg på si­na går­dar.

Förs­ta gång­en ord­na­des Rau­nistu­la­da­gen år 1981. Mart­ti be­rät-

EM­MA STRÖMBERG

EN­GA­GE­RAD FÖR STADSDELEN. Sa­mi Ka­ri­maa som bor mitte­mot Ka­ta­jai­nens fa­milj är nu­va­ran­de ord­fö­ran­de för Rau­nistu­las bo­en­de­för­e­ning.

FAR OCH DOT­TER. Mart­ti Ka­ta­jai­nen väx­te upp i det lil­la gu­la hu­set som hans mor­mor byggt. Dot­tern Jo­han­na Orell flyt­ta­de ef­ter två år i an­nan stads­del till­ba­ka – till grann­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.