Mi­ni­tu­rer loc­kar ki­ne­ser

Ole Hög­berg har be­skri­vit 300 år i Fin­lands sista bruks­sam­häl­le.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Mo­ni­ca Sand­berg 040-5828276/ mo­ni­ca.sand­berg@au­me­dia.fi

Kimitoön och S:t Karins sat­sar på att loc­ka ut­län­ning­ar på en­dags­re­sor från Helsing­fors.

Först på 1980-ta­let för­svann det gam­la bruks­sam­häl­let i Dals­bruk.

Drags­fjärds kom­mun och för­e­ning­ar tog över myc­ket av det som ”bru­ket” ha­de skött, från sport­plan till kyr­ka. Och bo­stads­hu­sen bör­ja­de säl­jas för att bli pri­vat­bo­stä­der.

– Allt det här sked­de så sent att jag har kal­lat Dals­bruk för Fin­lands sista bruks­sam­häl­le. Till ex­em­pel fanns här lan­dets sista bruks­äg­da sjuk­hus, sä­ger Ole Hög­berg. HAN ÄR fjär­de ge­ne­ra­tio­nens ”bruks­a­re” och pre­cis fär­dig med en bok om Dals­bruks histo­ria, från star­ten 1686 till FN-ste­els krasch 2012.

In­te ba­ra in­du­stri­histo­ria, nej lång­t­i­från – till och med mar­skalk Man­ner­heim har fått ett av de 59 ka­pit­len.

Vis­ser­li­gen be­sök­te in­te Man­ner­heim själv Dals­bruk. Men barn­skydds­för­bun­det, upp­kal­lat ef­ter ho­nom, fick tack va­re fri­her­rin­nan Wre­de en fi­li­al i Dals­bruk 1922.

För att ord­na med bätt­re för­hål­lan­den för bar­nen vil­le hon och li­ka­sin­na­de ha en id­rotts­plan.

– Där id­rotts­pla­nen finns i dag så od­la­des det förr po­ta­tis; det fanns po­ta­tis­land över­allt, i al­la sän­kor. Då id­rotts­pla­nen änt­li­gen kun­de in­vi­gas 1924 så för­bi­gicks det med då­nan­de tyst­nad i gym­nas­tik- och id­rotts­för­e­ning­en Jän­te­vä, ef­tersom id­rotts­pla­nens till­skyn­da­re var ”bor­ga­re”, sä­ger Hög­berg. PO­LI­TI­KEN HAR LÄNGE va­rit starkt med i bil­den i Dals­bruk, och myc­ket är käns­ligt att skri­va om. Men myc­ket är ock­så out­fors­kat el­ler åt­minsto­ne hit­tills opub­li­ce­rat.

Hög­berg har haft den go­da tu­ren att få med ex­em­pel­vis en mas­mäs­ta­res nog­grant för­da ka­len­der från 1920- och 30-ta­len; han no­te­ra­de till och med hur många” knor­rar” som ser­ve­ra­des i Mas­mäs­tars, allt­så det bei­ge bo­stads­hu­set till väns­ter om in­far­ten till tor­get, om man kom­mer kö­ran­de från Tull­bac­ken och bib­li­o­te­ket.

– Det finns så myc­ket att skri­va om, sä­ger Hög­berg som ock­så har fått med någ­ra släk­ting­ar, bå­de en dub­bel­mör­da­re och en krigs­hjäl­te. HAN HAR le­tat bilder i ett fem­ti­o­tal Dals­bruks­bors fo­to­al­bum – to- talt har boken minst ett par hund­ra bilder – och han har job­bat med tex­ten på hel­tid i ett par år. Sam­lat ma­te­ri­al på som­rar­na i arkiv och i Dals­bruk, skri­vit på vint­rar­na i Stock­holm där han har bott än­da se­dan lä­rarex­a­men vid Ny­kar­le­by se­mi­na­ri­um 1969.

– Egent­li­gen har jag hål­lit på med boken se­dan 1980-ta­let. Jag bör­ja­de med att sam­la fo­to­gra­fi­er på mi­na eg­na släk­ting­ar. Se­dan blev det ba­ra me­ra och till slut allt­så en bok, histo­rie­lä­ra­re och skrivin­tres­se­rad som jag är. Nu känns det rätt skönt att ha bli­vit klar. Åter­står ba­ra att fö­ra ma- nu­skrip­tet till tryc­ke­ri­et och se­dan små­ning­om ord­na med ”bok­släpp” och för­sälj­ning här i Dals­bruk. MÅNGAKOMMERATT hit­ta si­na eg­na för­fä­der om­nämn­da el­ler på bild i boken. Men där finns ock­så många vars namn man in­te vet, till ex­em­pel den lil­la poj­ke som i tra­si­ga klä­der var med i en grupp ar­be­ta­re då ett fo­to togs nå­gon gång vid 1900-ta­lets bör­jan.

Barn­ar­bets­kraft, med and­ra ord. Poj­ken ser tra­sig och rädd ut, men finns nu på pär­men till boken.

– Dals­bruks­bor­na har så många in­tres­san­ta bilder, till ex­em­pel av ti­di­ga­re bruks­di­rek­tö­ren Paul Hed­lunds far­far ge­ne­ral Victor Hed­lund. Det var han som upp­täck­te att Man­ner­heim otillå­tet smi­tit från ka­dett­sko­lan i Fred­rik­shamn. Tur­samt nog blev Man­ner­heim ut­spar­kad, sök­te sig till Ryss­land och gjor­de den fan­tas­tis­ka kar­riär som vi al­la kän­ner till.

MO­NI­CA SAND­BERG

DALS­BRUK 1686. Att det året var start­skot­tet för in­du­strin här vet många, men vad hän­de i öv­rigt i ri­ket det året? Det re­der Ole Hög­berg ut i förs­ta ka­pit­let i sin nya bok ”Sista bruks­sam­häl­let - ett Fin­land ge­nom Dals­bru­ka­res ögon”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.