Nya på­podd­him­len

So­fie Käm­pes och Wil­helm Lind­grens podd Hu­vu­det bland mol­nen är en av många nya fin­lands­svens­ka pod­dar.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Fred­rik Hägg­man 050-3399547/ fred­rik.hagg­man@au­me­dia.fi

Podd­ma­kar­na So­fie Käm­pe och Wil­helm Lin­dqvist hop­pas att fler ska hit­ta podcasts i Svensk­fin­land.

Åbo­bon So­fie Käm­pe och Helsing­fors­bon Wil­helm Lindgren, bå­da 18 år gam­la, har re­dan över 200 lyss­na­re på sin podcast ”Hu­vu­det bland mol­nen” – trots att de bör­ja­de för ba­ra två må­na­der sen.

Men även om det po­si­ti­va mot­ta­gan­det är en väl­kom­men bonus, är det in­te an­ta­let lyss­na­re som mo­ti­ve­rar dem att re­sa 200 kilo­me­ter för att spe­la in pod­dav­snitt.

– Vi gil­lar bå­da att ar­gu­men­te­ra och har gans­ka star­ka åsik­ter. Jag fick idén att gö­ra en podd av vå­ra dis­kus­sio­ner. Mest för oss själ­va, även det ger ex­tra gläd­je att and­ra vill lyss­na, be­rät­tar Lindgren som stu­de­rar på en me­di­a­lin­je i Helsing­fors.

En in­spi­ra­tions­käl­la var pod­den Dy­na­mis­ka Du­on från Eke­näs – sta­den som bå­de Lindgren och Käm­pe kom­mer ifrån. DEÄRBÅDA upp­vux­na i Eke­näs men träf­fa­des i Pargas, då de bör­ja­de på Ax­x­ells tu­ris­m­lin­je. Lindgren böt ut­bild­ning och flyt­ta­de till Helsing­fors ef­ter ett år, me­dan Käm­pe går kvar på Ax­x­el­lin­jen som nu för ti­den finns i Åbo.

Fak­tu­met att de stu­de­rar på oli­ka or­ter har lett till många dis­kus­sions­öpp­ning­ar, bland an­nat om stu­di­e­li­vet och hur det skil­jer sig mel­lan Helsing­fors och Åbo.

–Jag har sökt till tra­de­nom­lin­jen i Åbo och Wil­helm till me­di­a­nom­ut­bild­ning i Ja­kob­stad, så vi kom­mer att få pend­la till podd­in­spel­nings­plat­ser­na i fram­ti­den ock­så, be­rät­tar Käm­pe.

Ef­tersom de bor på oli­ka or­ter spe­lar de in ett an­tal av­snitt på för­hand. Un­der gårdagens in­spel­nings­ses­sion fyll­des lag­ret på med tre av­snitt till kom­man­de fre­da­gar.

Ett te­ma var per­son­lig­hets­ty­per. And­ra äm­nen som ta­gits upp ti­di­ga­re är bland an­nat nor­mer och köns­rol­ler. TACKVARE Lind­grens me­dia­ut­bild­ning har det va­rit lätt att kom­ma i gång. Det krävs ing­en dyr ut­rust­ning, men det un­der­lät­tar att få lå­na mik­ro­fo­ner med bra ljudupp­tag­ning från sko­lan.

In­spel­ning­ar­na sker of­tast sit­tan­de i säng­en el­ler på sof­fan.

– Vi vill hål­la pod­den av­slapp­nad och öp­pen, som en van­lig dis­kus­sion mel­lan oss. Där­för klip­per vi in­te bort myc­ket hel­ler. Hur myc­ket för­be­re­der ni er in­för ett av­snitt? – Hit­tills gans­ka li­te. Vi hål­ler koll på vad som är ak­tu­ellt och väl­jer ut någ­ra te­man att pra­ta om, be­rät­tar Käm­pe.

–Till ex­em­pel ha­de jag in­för ett av­snitt va­rit på ett in­tres­sant se­mi­na­ri­um om macho­kul­tur, och tänk­te ge­nast att det här mås­te vi pra­ta om i pod­den. De förs­ta av­snit­ten var gans­ka spon­ta­na och bre­da, men nu bör­jar vi ha mer rikt­ning, sä­ger Lindgren.

I fram­ti­den blir det än­då li­te mer pla­ne­ring in­för pod­dar­na. I som­mar kom­mer de bland an­nat in­ter­vjua en gäst för ett av­snitt som ska hand­la om ohäl­sa och häl­sa. DE UNGA PODD­MA­KAR­NA menar att podcast­for­ma­tet än­nu in­te fått fot­fäs­te bland de fin­länds­ka lyss­nar­na, även om an­ta­let pod­dar är stort.

–Jag blev över­ras­kad då jag kol­la­de upp hur många fin­lands­svens­ka podd­ma­ka­re det fak­tiskt finns, sä­ger Lindgren.

– Sam­ti­digt har jag träf­fat många som in­te ens vet vad en podcast är, på­pe­kar Käm­pe. Finns det ut­rym­me för fler pod­dar då?

– Jo, pro­ble­met är ba­ra att det tar ett tag för lyss­na­ren att hit­ta nya pod­dar. Men jag tror att de fles­ta fin­lands­svens­kar i vår ål­der skul­le hit­ta nå­got att re­la­te­ra till bland de äm­nen vi pra­tar om.

PENDLAR FÖR PODDMAKERI. Eke­näs­bör­di­ga So­fie Käm­pe och Wil­helm Lindgren träf­fa­des i Pargas, bor i Åbo re­spek­ti­ve Helsing­fors och sä­ger sig ha över­ras­kan­de många lyss­na­re i Ös­ter­bot­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.