Fin­fer­ri­es och Roll­sRoyce sam­ar­be­tar vi­da­re kring fjärr­styr­da fär­jor

”Kan lyf­ta säk­ra­re och re­na­re sjö­fart till näs­ta ni­vå.”

Åbo Underrättelser - - NYHETER - ÅU

Rolls-Royce och Fin­fer­ri­es har teck­nat ett sam­ar­bets­av­tal vars syf­te är att ge­men­samt ta fram stra­te­gi­er och lös­ning­ar för att op­ti­me­ra sjö­far­tens sä­ker­het och ef­fek­ti­vi­tet, skri­ver Fin­fer­ri­es i ett press­med­de­lan­de.

De ska fort­sät­ta ut­veck­la tek­ni­ken för be­sluts­stöds­sy­stem och för fjärr­styrd fär­je­drift. ROLLS-ROYCE och Fin­fer­ri­es sam­ar­be­ta­de ny­li­gen i forsk­nings­pro­jek­tet ”Ad­van­ced Au­to­no­mous Wa­ter­bor­ne Ap­pli­ca­tions”, som ock­så sys­sel­sat­te fler in­tres­sen­ter i bran­schen.

Det nya pro­jek­tet är en fort­sätt­ning på det gam­la.

– Det nya sam­ar­bets­av­ta­let kan lyf­ta säk­ra­re och re­na­re sjö­fart till näs­ta ni­vå. Rolls-Royce kom­mer att ut­veck­la lös­ning­ar för att gö­ra sjö­far­ten in­om fär­je­sek­torn säk­ra­re och ef­fek­ti­va­re, vil­ket kom­mer att vi­sas ge­nom den test­mil­jö som Fin­fer­ri­es till­han­da­hål­ler, sä­ger Kar­no Te­novuo, di­rek­tör för Ship in­tel­li­gence-en­he­ten på Rolls-Royce, i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.