Många stads­del­se­ve­ne­mang i slu­tet av maj

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Un­der de in­kom­man­de hel­ger­na finns det många chan­ser att be­kan­ta sig med char­mi­ga stads­de­lar ut­an­för Åbo cent­rum och fyn­da på lopp­mark­na­der på in­vå­nar­nas går­dar: LÖ 19.5: RAU­NISTU­LA­DA­GEN: Gårds­lopp­mark­nad och gårds­kafé­er kloc­kan 11–15. Ar­ki­tek­tur­rund­vand­ring kloc­kan 12. LITTOIS TRÄDGÅRDSEVENEMANG: Gårds­lopp­mark­nad och pop up-café­er och -re­stau­rang­er run­tom Littois gam­la klä­des­fa­brik. SÖ 20.5: PORTSA GATUMARKNAD: Lopp- mark­nad på Träd­gårds­ga­tan kloc­kan 11–15. SÖ 27.5: HENRIKSGÅRDSLOPPMARKNAD med café­ser­ve­ring kloc­kan 11–15. Kvar­te­ret är ne­da­nom Uni­ver­si­tets­bac­ken och adres­sen är Hen­riks­ga­tan 8. NORRSTANS GÅR­DAR: Gårds­lopp­mark­nad och gårds­café­er i he­la stadsdelen norr om ban­går­den, från Skol­ga­tan till Sa­ta­kunta­vä­gen. Ar­ki­tek­tur­rund­vand­ring kloc­kan 12. För­e­ning­en Stads­dels­vec­kor grun­da­des un­der kul­tur­hu­vud­stads­å­ret 2011 för att upp­munt­ra till mer evenemang i de oli­ka stads­de­lar­na i Åbo. Oli­ka stads­de­lar kan an­mä­la si­na evenemang till för­e­ning­en för att få hjälp med mark­nads­fö­ring­en. På hem­si­dan kau­pungi­no­sa­vi­i­kot.net kan man hit­ta fler lopp­mark­na­der och an­nat pro­gram som ord­nas i oli­ka stads­de­lar i slu­tet av maj.

Lör­da­gen den 26 maj är det Städ­da­gen (Si­i­vouspä­ivä). Då ord­nas det lopp­mark­nad run­tom i he­la Åbo. När­ma­re in­for­ma­tion hit­tas på hem­si­dan si­i­vouspä­ivä.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.