Vi­king Li­ne gick på för­lust un­der förs­ta kvar­ta­let

Åbo Underrättelser - - NYHETER - SPT

EKO­NO­MI. Vi­king Li­ne gör en för­lust på 12,9 mil­jo­ner eu­ro un­der årets förs­ta tre må­na­der. Om­sätt­ning­en lan­da­de på 100,1 mil­jo­ner eu­ro, men in­ve­ste­ring­en i det nya far­ty­get och en ökad skuld­sätt­ning tyng­er re­sul­ta­tet.

In­koms­ter­na från pas­sa­gerar­tra­fi­ken var 88,2 mil­jo­ner eu­ro me­dan frak­ten in­bring­a­de 11,5 mil­jo­ner eu­ro. Ut­ö­ver om­fat­tan­de in­ve­ste­rings­kost­na­der på­ver­ka­de även de för­höj­da bräns­le­kost­na­der­na Vi­king Li­nes re­sul­tat ne­ga­tivt.

Re­sul­ta­tet för­sva­ga­des av om­fat­tan­de in­ve­ste­ring­ar och för­hands­be­tal­ning­ar på det ny­be­ställ­da far­ty­get som slu­ka­de sam­man­lagt 4,8 mil­jo­ner eu­ro, upp­ger Vi­king Li­ne i ett press­med­de­lan­de. Bo­la­gets lång­fris­ti­ga skul­der upp­går för till­fäl­let till 119,6 mil­jo­ner eu­ro.

Det nya far­ty­get, som byggs i Ki­na, be­räk­nas kos­ta 194 mil­jo­ner eu­ro. Far­ty­get ska gå i tra­fik mel­lan Stock­holm, Ma­ri­e­hamn och Åbo från och med 2020.

En­ligt bo­la­gets pro­gnos kom­mer årets re­sul­tat att över­träf­fa fjol­å­rets rö­rel­se­vinst på 10 mil­jo­ner eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.