Kom­men­tar: Fler pod­dar, men var är lyss­nar­na?

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Fred­rik Hägg­man

Många fin­lands­svens­ka me­di­er –ock­så ÅU – har upp­märk­sam­mat pod­dar­nas, el­ler on de­mand-ra­di­ons, fram­marsch de se­nas­te åren. Va­sab­la­det lan­se­ra­de en histo­rie­podd un­der den gång­na vå­ren och i april fick Svens­ka Yle in över 60 bi­drag till sin sto­ra podcast­sats­ning ”Podd­lab­bet”.

–Vi har spar­kat igång sto­ra ma­ski­ne­ri­et för att sat­sa på pod­dar, sa­de Svens­ka Yles stra­te­gi­chef Alex Fa­ger i in­ter­vju med tid­ning­en Jour­na­lis­ten 4.5.2018.

Men trots att ut­bu­det är stort skvall­rar lyss­nings­siff­ror­na än­nu in­te om nå­gon boom i podd­lyss­nan­det i Svensk­fin­land. På topp­lis­tan podd­top­pen.fi är Ted & Kaj-pod­den oho­tad et­ta med över 1000 lyss­ning­ar per av­snitt. Där­ef­ter sjun­ker lyss­ning­ar­na snabbt till ba­ra ett ti­o­tal. I Sve­ri­ge lyss­nar cir­ka en halv mil­jon på de all­ra mest po­pu­lä­ra pod­dar­na.

Pro­ble­met, i min me­ning, är att pod­den in­te kom­mer till dig –du mås­te hit­ta den själv, ge­nom att lad­da ner en podcas­tapp och blädd­ra bland tu­sen­tals al­ter­na­tiv.

En två me­ning­ars be­skriv­ning räc­ker dess­utom säl­lan för att säl­ja in ett 60-mi­nu­ters­av­snitt. För podcast­ma­kar­na själ­va blir det allt svå­ra­re att ut­mär­ka sig i kon­kur­ren­sen.

Lös­ning­en på det här lyx­pro­ble­met är gi­vet­vis att ge lyss­nan­det mer tid. Det finns mäng­der av pod­dar som för­tjä­nar åt­minsto­ne ett för­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.