3 000 kilo­me­ter lands­väg be­läggs med ny as­falt i som­mar

Åbo Underrättelser - - NYHETER - SPT

VÄGARBETE. Tra­fik­ver­ket sat­sar 139 mil­jo­ner eu­ro på att för­nya väg­mar­ke­ring­ar och lands­vä­gar­nas as­falt­be­lägg­ning­ar i år.

Det är fram­för allt väg­av­snit­ten Doms­by-Ve­ikko­la, Mänt­sälä-Lah­tis och Haa­ra­jo­ki-Ka­risto som be­rörs av väg­ar­be­tet. Tra­fik­ver­ket har en ap­pli­ka­tion på web­ben som hjäl­per bi­lis­ter­na att kol­la upp på­gåen­de väg­ar­be­ten.

– Bin­de­med­let bi­tu­men, som är en av de vik­ti­gas­te rå­va­ror­na i fram­ställ­ning­en av as­falt, är för till­fäl­let dyrt. De höga pri­ser­na in­ver­kar på om­fatt­ning­en av vå­ra väg­ar­be­ten i år, sä­ger Os­si Saa­ri­nen, sak­kun­nig på Tra­fik­ver­ket.

Tra­fik­ver­ket pri­o­ri­te­rar så­da­na vä­g­av­snitt där tra­fi­ken är liv­lig och som är av cen­tral be­ty­del­se för frakt av va­ror och tjäns­ter.

– Ar­be­tet kan le­da till tra­fik­stock­ning­ar. Det gäl­ler att ha tå­la­mod och vi­sa hän­syn mot dem som ar­be­tar med be­lägg­ning­en av vägar un­der far­li­ga för­hål­lan­den, sä­ger Saa­ri­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.