Åbo Aka­de­mi får 15 mil­jo­ner eu­ro i 100-års­gå­va

Stö­det ska gå till spets­forsk­ning un­der 10 års tid.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - ÅU

Som gå­va till Åbo Aka­de­mis 100-årsjubileum har de­le­ga­tio­nen för Stif­tel­sen för Åbo Aka­de­mi be­slu­tat att fi­nan­si­e­ra spets­forsk­ning vid Åbo Aka­de­mi med upp till 1,5 mil­jo­ner eu­ro per år i tio års tid.

De förs­ta nya spets­forsk­nings­en­he­ter­na in­le­der sin verk­sam­het den 1 mars 2019. Fi­nan­sie­ring­en gäl­ler för pe­ri­o­den 2019–2028 och ko­or­di­ne­ras av Stif­tel­sens för Åbo Aka­de­mi forsk­nings­in­sti­tut. NÄRÅBOAKADEMI fyll­de 90 år fick uni­ver­si­te­tet tio mil­jo­ner över tio års tid för spets­forsk­ning.

I år av­slu­tas de fy­ra nu­va­ran­de spets­forsk­nings­en­he­ter­na ”BrainT­rain: taking the next step – trä­ning för ar­bets­min­net”, ”YARG – unga vux­na och re­li­gi­on i ett glo­balt per­spek­tiv”, ”Fram­ti­da för­äd­ling av sko­gens bi­o­mas­sa” och ”FUNMAT – funk­tio­nel­la ma­te­ri­al för att re­gle­ra cel­len”. Fle­ra av dem har rönt be­ty­dan­de fram­gång och ock­så fått in­ter­na­tio­nell upp­märk­sam­het.

Spets­forsk­nings­en­he­ter­na har ut­setts ge­nom en an­sök­nings­pro­cess i två om­gång­ar. LAS­SE SVENS, skatt­mäs­ta­re vid Stif­tel­sen för Åbo Aka­de­mi, sä­ger att sats­ning­en på spets­forsk­nings­en­he­ter vid Åbo Aka­de­mi har va­rit så fram­gångs­rik att man vill fort­sät- ta med den.

– Det har va­rit en stra­te­gisk sats­ning som har höjt forsk­ningsni­vån vid Åbo Aka­de­mi och möj­lig­gjort topp­forsk­ning. DE­LE­GA­TIO­NEN FÖR Stif­tel­sen för Åbo Aka­de­mi be­slöt ock­så på för­slag av ÅA:s kans­ler Ul­ri­ka Wol­fKnuts att från och med ju­bi­le­um­så­ret i tio års tid fi­nan­si­e­ra re­seun­der­stöd för un­der­vi­san­de per­so­nal vid Åbo Aka­de­mi.

Stö­det upp­går till 20 000 eu­ro år­li­gen. Uni­ver­si­tets­lä­ra­re, lek­to­rer och aka­de­mi­lek­to­rer vid ÅA kan an­sö­ka om re­se­bi­drag till ett an­nat nor­diskt land för att be­kan­ta sig med un­der­vis­ning­en vid nå­got uni­ver­si­tet.

ÅU-FO­TO

FÖDELSEDAGSGÅVA. ÅA får 15 mil­jo­ner på tio år för spets­forsk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.