Ko­ne­stif­tel­sen får mil­jöpris för grun­dan­det av na­tur­skydds­om­rå­det Kul­la

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

KIMITOÖN. Ko­ne­stif­tel­sen får för­e­ning­en Ki­mi­to­öns na­turs mil­jöpris för grun­dan­det av Kul­la na­tur­skydds­om­rå­de.

Grun­dan­det av na­tur­skydds­om­rå­det är en be­ty­del­se­full gär­ning för na­tur­skyd­det, skri­ver för­e­ning­en i ett press­med­de­lan­de.

Na­tur­skydds­om­rå­det är 130 hek­tar stort, och ge­nom att för­verk­li­ga det un­der själv­stän­dig­hets­å­rets ju­bi­le­ums­kam­panj för na­tur­skydd led­de det till yt­ter­li­ga­re skydds­åt­gär­der. Forst­sty­rel­sen åtog sig att skyd­da det när­be­läg­na om­rå­det i Ki­var­näs, och mel­lan Ki­var­näs och Kul­la na­tur­skydds­om­rå­de lig­ger det skyd­da­de my­r­om­rå­det Stor­mos­sen. Där­med är den sam­man­lag­da are­a­len skyd­dat om­rå­de 350 hek­tar.

Ki­mi­to­öns na­tur är en lokal­för­e­ning un­der­ställd de na­tio­nel­la na­tur­skydds­or­ga­ni­sa­tio­ner­na Fin­lands na­tur­skydds­för­bund och Na­tur och mil­jö.

Med na­tur­pri­set, som de­las ut vartan­nat år, vill för­e­ning­en tac­ka för gär­ning­ar som gjorts för vår ge­men­sam­ma mil­jö och na­tu­rens livs­kraft.

Na­tur­skydds­om­rå­det fick sitt namn av byn Kul­la som lig­ger in­vid det.

PA­NU KUNTTU

STOR­MOS­SEN. En del av skydds­om­rå­det som nu ut­gör 350 hek­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.