Di­gi­ta­li­se­ra smart, Åbo

Åbo Underrättelser - - LEDARE -

TÄNK dig en stad som stän­digt över­va­kar si­na in­vå­na­re och som, ut­gå­en­de från in­sam­lad da­ta, he­la ti­den för­bätt­rar de­ras var­dag.

I en ren och bil­fri mil­jö – åt­minsto­ne fri från pri­vat­bi­lism – op­ti­me­ras var­je steg som in­vå­nar­na tar.

Sta­den finns där för att tjä­na dig, och ser­vicen finns en skärm­svep­ning bort.

Det en­da du be­hö­ver gö­ra är att de­la med dig av in­for­ma­tion om dig själv: hur du rör dig, vad du gör, vad du vill. HURUVI­DA det här lå­ter skräm­man­de el­ler in­te be­ror på hur – el­ler ens om – man re­flek­te­rar över tek­no­lo­gis­ka fram­steg.

Fram­stegs­tan­ken tog form un­der 1700-ta­let. Fö­re det ha­de fram­ti­den in­ne­bu­rit en re­pe­ti­tion av det som hänt ti­di­ga­re – el­ler så un­der­gång.

Men när na­tur­ve­ten­ska­per­na blev en dri­van­de sam­hälls­kraft upp­stod tan­ken om att fram­ti­den kan for­mas till det bätt­re, ge­nom kun­skap och tek­no­lo­gi. DEN tan­ken har all­tid flan­ke­rats av en räds­la för tek­no­lo­gisk ut­veck­ling, men över­lag har op­ti­mis­men – i kom­bi­na­tion med lik­gil­tig­het – do­mi­ne­rat.

An­nars skul­le stä­der som i ex­emp­let ovan in­te pla­ne­ras och, i viss mån, re­dan fin­nas.

I Sing­a­po­re an­vänds ett nät­verk av sen­so­rer för att för­stå hur män­ni­skor kon­su­me­rar ener­gi och pro­du­ce­rar av­fall.

Vid Rö­da Ha­vets kust pla­ne­rar det sau­dis­ka kung­a­hu­set en stad, Ne­om, som ute­slu­tan­de ska ha av­gas­fria trans­port­sy­stem och jord­bruk som gör den själv­för­sör­jan­de.

I To­ron­to vill Goog­le byg­ga en stads­del, en sorts fy­sisk ma­ni­fes­ta­tion av de­ras sök­tjäns­ter i vil­ken in­vå­nar­na kan le­va tryggt, mil­jö­vän­ligt och all­tid upp­kopp­la­de. ÅBO är in­te där än­nu, men klart är att spets­pro­jek­tet ”Smart and Wi­se” är en ge­nu­in an­sträng­ning att in­lem­ma di­gi­ta­li­se­ring­en i stads­ut­veck­ling­en.

ÅU kun­de i går be­rät­ta att sta­den bland an­nat pla­ne­rar att ta i bruk en di­gi­tal pro­fil för Åbo­bor­na. Den här ska un­der­lät­ta att skräd­dar­sy tjäns­ter för en­skil­da in­vå­na­re. PROFILEN är in­te ob­li­ga­to­risk men det kom- mer in­te hind­ra kri­ti­ker från att på­pe­ka ris­ker­na med att i stor ska­la sam­la da­ta om pri­vat­per­so­ner.

Ris­ker­na ska på­pe­kas. Tek­no­lo­gis­ka fram­steg ska in­te slå blå duns­ter i vå­ra ögon och möj­lig­gö­ra miss­bruk. Om så sker kan vi in­te läng­re ta­la om ett fram­steg.

För att ci­te­ra Ta­pio Jär­ven­pää, som an­sva­rar för land­ska­pets IT-för­ny­el­se och in­ter­vju­a­des i ÅU 12.5: Ut­gå från män­ni­skan. FULL­MÄK­TI­GE har god­känt spets­pro­jek­tet men det är själv­klart att allt som har att gö­ra med cy­ber­sä­ker­het och per­son­li­ga in­tegri­tet krä­ver skil­da be­slut.

Miss­bruk av da­ta fö­re­kom­mer, till ex­em­pel som när Fa­ce­book tillät ana­lys­fö­re­ta­get Cam­bridge Ana­ly­ti­ca an­vän­da in­for­ma­tion om väl­ja­re för Do­nald Trumps räk­ning i det ame­ri­kans­ka pre­si­dent­va­let. STADS­DI­REK­TÖR Min­na Ar­ve gör trots allt en god po­äng när hon skil­jer mel­lan det of­fent­li­gas och det kom­mer­si­el­las in­tres­se för da­ta.

I grun­den kan syf­te­na te sig li­ka­da­na. Man vill er­bju­da an­vän­da­ren det an­vän­da­ren för­vän­tas vil­ja ha ge­nom att ut­nytt­ja re­dan in­sam­lad da­ta.

Lik­som din sök­histo­rik på nä­tet re­sul­te­rar i re­klam rik­tad till just dig vill sta­den op­ti­me­ra din till­gång till of­fent­lig ser­vice ge­nom att ve­ta så myc­ket som möj­ligt om dig.

Skill­na­den är att sta­den in­te vill säl­ja dig nå­got, åt­minsto­ne ska den in­te gö­ra det i egen­skap av of­fent­lig ser­vice­pro­du­cent. HÄR hit­tar vi ock­så de be­grip­li­ga ar­gu­men­ten för var­för Åbo nu be­to­nar di­gi­ta­li­se­ring­en. Det hand­lar om att ut­ma­ning­ar och möj­lig­he­ter strå­lar sam­man.

Möj­lig­he­ter­na ut­görs av att Åbo är en hög­sko­le- och uni­ver­si­tets­stad med enormt in­tel­lek­tu­ellt po­ten­ti­al.

Och ut­ma­ning­ar­na? Vi har på le­dar­plats kon­sta­te­rat att Åbo stad – trots den fan­tas­tis­ka till­väx­ten i re­gi­o­nen – mås­te pri­o­ri­te­ra (ÅU 4.4). Om de pla­ne­ra­de re­for­mer­na blir av mins­kar det stat­li­ga stö­det mer än vad sta­den kan flyt­ta an­svar över på land­ska­pet.

Åbo har un­der de se­nas­te åren ef­fek­ti­ve­rat sin för­valt­ning. Be­lö­ning­en är att man nu för­lo­rar yt­ter­li­ga­re re­sur­ser och mås­te fort­sät­ta ef­fek­ti­ve­ra tjäns­te­pro­duk­tio­nen. SAM­TI­DIGT som det här sker står man in­för en in­flytt­nings­våg och en ut­ma­na­de de­mo­gra­fisk ut­veck­ling. An­ta­let per­so­ner i ar­bets­för ål­der mins­kar och nya sätt att pro­du­ce­ra tjäns­ter be­hövs.

När det är knappt om re­sur­ser mås­te man se till att de an­vänds på bäs­ta möj­li­ga sätt, det vill sä­ga att de som verk­li­gen be­hö­ver det mänsk­li­ga mö­tet ock­så får det.

Sta­den mo­ti­ve­rar di­gi­ta­li­se­ring­en med att den kan lös­gö­ra re­sur­ser på det här sät­tet.

Det är upp till be­sluts­fat­ta­re och ny­hets­me­di­er att se till att det löf­tet hålls, och in­te an­vänds till att sub­tra­he­ra män­ni­skan från den of­fent­li­ga ser­vicen. I DEN fö­re­drag­ning som full­mäk­ti­ge god­kän­de på mån­da­gen an­tyds att man är med­ve­ten om att di­gi­ta­li­se­ring­en in­te är risk­fri. Man kon­sta­te­rar att för dem som in­te kan an­vän­da sig av di­gi­ta­la tjäns­ter kan re­sul­ta­tet bli yt­ter­li­ga­re mar­gi­na­li­se­ring.

I en mång­kul­tu­rell stad som fort­fa­ran­de tam­pas med en struk­tu­rell lång­tids­ar­bets­lös­het gäl­ler det som gäl­ler för tek­no­lo­gi över­lag: det krävs en mänsk­lig an­sträng­ning för att den ska tjä­na al­la på ett jäm­likt sätt. I dag his­sar svens­ka Åbo flag­gan i topp.

Vi har bju­dit in he­la Svensk­fin­land på fest. Väl­kom­na!

Kring 1000 ele­ver från de svens­ka grund­sko­lor­na i Åbo är man­grant på plats.

Åbo­land ac­kom­pan­je­rar: från Kimitoön kom­mer al­la sko­le­le­ver, från väst­ra Åbo­land kom­mer näs­tan al­la. DE GÖR RÄTT. Sta­fett­kar­ne­va­len ska man in­te mis­sa! Mis­sa den in­te du hel­ler: Ta dig till Idrottspar­ken idag el­ler på lör­dag.

Du ång­rar dig in­te! DE LO­KA­LA ar­ran­gö­rer­na med Åbo IFK i spet­sen har gjort en mas­siv in­sats för att det ska bli kar­ne­val i Åbo.

Först imor­gon kväll vet vi hur det lyc­ka­des.

Men det finns ing­en or­sak till tvi­vel. De tvi­vel om Åbo som värdstad för kar­ne­va­len, som kol­le­ger i fin­landsssvensk press ut­tryck­te ifjol, har vi in­te glömt men spor­rats av. Över 300 – bå­de fin­lands­svens­kar och finsk­språ­ki­ga – an­mäl­de sig för funk­tio­närsupp­drag då Åbo IFK sök­te fri­vil­li­ga.

Det var (li­te) mer än nog. Bra­vo! JAG HAR JOB­BAT som kar­ne­vals­re­por­ter i Helsing­fors och i Va­sa.

Det är ett he­dersupp­drag och en fantastisk dag på job­bet: att föl­ja med hur hund­ra­tals små lö­par­stjär­nor för sta­fett­pin­nen för just sin sko­la och med tind­ran­de ögon full­föl­jer sitt upp­drag på ful­las­te all­var.

Till och med de mest bla­se­ra­de hög­sta­di­e­e­le­ver blir iv­ri­ga.

Det gäl­ler att kom­ma först i mål! I DAG BLIR DET jobb på hem­ma­plan.

Följ ÅU:s rap­por­te­ring från Paa­vo Nur­mi-sta­di­on bå­de idag och imor­gon.

Men all­ra helst: Kom med på kar­ne­val till Idrottspar­ken!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.