Väx­el­vist bo­en­de ska gö­ras lät­ta­re

I dag er­kän­ner la­gen in­te barns väx­el­vi­sa bo­en­de hos två för­äld­rar i en skils­mäs­so­si­tu­a­tion.

Åbo Underrättelser - - DEBATT -

Det här le­der till pro­blem när det gäl­ler fle­ra bi­drag, bland an­nat barn­bi­dra­get och bo­stads­bi­dra­get.

Bi­dra­gen kan be­ta­las en­dast till en för­äl­der, även om bar­net till­bring­ar li­ka myc­ket tid hos den and­ra.

Det här fram­kom­mer ur en rap­port som grans­kat vil­ka pro­blem som upp­kom­mer när barn bor väx­el­vis hos två för­äld­rar.

Ar­bets­grup­pen till­sat­tes av So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et, men in­klu­de­ra­de med­lem­mar även från Ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et, Un­der­vis­nings­mi­ni­s­te­ri­et och Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et samt FPA och Helsing­fors stad. RAP­POR­TEN kon­sta­te­rar att väx­el­vist bo­en­de är en allt van­li­ga­re bo­en­de­form för barn och att myn­dig­he­ter­na bör ar­be­ta för att rö­ja hind­ren för det.

För när­va­ran­de ut­går lag­stift­ning­en från att barn bor i kärn­fa­mil­jer där bå­da för­äld­rar­na är när­va­ran­de el­ler hos ena för­äl­dern – van­ligt­vis mam­man.

Fa­mil­je- och om­sorgs­mi­nis­ter An­ni­ka Saa­rik­ko (C) är än­då mån om att fram­hä­va att un­der­lät­tan­det av barns väx­el­vi­sa bo­en­de in­te ska ses som ett mo­ra­liskt ställ­nings­ta­gan­de.

– Vår upp­gift är in­te att be­stäm­ma vad som är rätt el­ler fel. Vår upp­gift är att ska­pa ser­vice­struk­tu­rer som främ­jar bar­nets rätt. Jag har in­te makt att ta ställ­ning till om sy­ste­met är bra el­ler då­ligt, sa­de Saa­rik­ko på press­kon­fe­ren­sen på tors­da­gen. SAA­RIK­KO LA­DE ner den pla­ne­ra­de fa­mil­je­le­dig­hets­re­for­men i feb­ru­a­ri. Då kri­ti­se­ra­des hon bland an­nat av un­der­vis­nings­mi­nis­ter San­ni Grahn-Laa­so­nen (Saml) som häv­da­de att be­slu­tet be­rod­de på Cen­terns för­le­ga­de vär­de­ring­ar.

En­ligt kri­ti­ken är Cen­tern ovil­lig att be­ak­ta and­ra fa­mil­je­for­mer än de så kallade tra­di­tio­nel­la.

– Det här är ett käns­ligt äm­ne. Ar­bets­grup­pen har in­te ta­git ställ­ning till om det är rätt att för­äld­rar­na de­lar på vård­na­den. Men det är var­dag för kring 15 pro­cent av skils­mäs­so­fa­mil­jer­na och god lag­stift­ning mås­te be­ak­ta det, sa­de Saa­rik­ko.

Be­slu­tet att ska­pa ar­bets­grup­pen kom ef­ter att Ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et i sep­tem­ber i fjol pub­li­ce­ra­de ett be­tän­kan­de om en re­form av vård­nads­la­gen. Pla­nen är att re­for­men ska be­hand­las i riks­da­gen i ju­ni. JUSTITIEMINISTER Ant­ti Häk­kä­nen (Saml) del­tog ock­så i tors­da­gens press­kon­fe­rens. Han stan­na­de dock i ba­ra tju­go mi­nu­ter och un­der den ti­den sa­de han in­te så myc­ket. I prak­ti­ken kon­sta­te­ra­de han att re­for­men av vård­nads­la­gen är ett av mi­ni­ste­ri­ets spets­pro­jekt, vil­ket han bru­kar kon­sta­te­ra om de fles­ta pro­jekt han ut­ta­lar sig om.

En­ligt skol­häl­so­en­kä­ten 2015 bod­de 67 pro­cent av 8- och 9-klas­sa­re i en fa­milj med bå­da för­äld­rar­na. 11 pro­cent bod­de väx­el­vis hos var­de­ra för­äl­dern, 11 pro­cent hos en en­sam­stå­en­de för­äl­der och 7 pro­cent hos en för­äl­der som in­gått ett nytt äk­ten­skap. Res­ten bod­de på nå­got an­nat sätt.

– Det finns tre hu­vud­sak­li­ga po­äng­er för var­för det här ar­be­tet är vik­tigt: för det förs­ta ska lag­stift­ning­en stö­da bar­nets rätt till ett gott liv, för det and­ra ska den stö­da för­äld­ra­ska­pet och för­äld­rar­nas när­va­ro, och för det tred­je ska sam­häl­let över­lag stö­da för­äld­rar­nas go­da sam­va­ro även ef­ter skils­mäs­san, sa­de Saa­rik­ko. HÄRNÄSTKOMMER de ak­tu­el­la mi­ni­ste­ri­er­na att fun­de­ra på hur man ska gå vi­da­re med ar­be­tet. Ett pro­blem som iden­ti­fi­e­rats i rap­por­ten är bris­ten av bra da­ta om väx­el­vist bo- en­de. I och med att väx­el­vist bo­en­de in­te iden­ti­fie­ras av la­gen, finns det inga ex­ak­ta da­ta om hur van­ligt det är. Skol­häl­so­en­kä­ten ovan bör be­trak­tas som en fing­er­vis­ning.

I Sve­ri­ge har myn­dig­he­ter­na ge­nom­fört om­fat­tan­de en­kä­ter för att kart­läg­ga si­tu­a­tio­nen. Där vi­sa­de det sig att 35 pro­cent av bar­nen i skils­mäs­so­fa­mil­jer­na bod­de väx­el­vis hos var­de­ra för­äl­dern.

Väx­el­vist bo­en­de var van­li­ga­re i fa­mil­jer där för­äld­rar­na ha­de hög ut­bild­ningsni­vå och in­komst. Dy­li­ka en­kä­ter tor­de va­ra möj­li­ga att ge­nom­fö­ra även i Fin­land.

DE­LA LI­KA. Väx­el­vist bo­en­de är en allt van­li­ga­re bo­en­de­form för barn och myn­dig­he­ter­na ska nu ar­be­ta för att rö­ja un­dan hind­ren för det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.