Ny­an­se­rat men starkt om he­der­s­våld

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Kris­ter Lindberg lind­berg­film@gmail.com

FIL­MEN. Nisha är en sex­ton­å­rig flic­ka i Oslo. Hon um­gås och trivs med jämn­å­ri­ga och gör vad ton­å­ring­ar i Oslo (el­ler var som helst) gör.

Men om det blir sent mås­te hon smy­ga hem, in ge­nom fönst­ret. FAMILJENSOMKOMMIT från Pa­kis­tan har stränga reg­ler och trång syn på he­der; he­der­s­våld häng­er i luf­ten. En sen kväll smy­ger en poj­ke in i Nishas rum och pap­pan mär­ker det. De unga ba­ra pra­tar och skäm­tar men fa­mil­je­fa­dern ”vet” att de le­gat med varand­ra. Vad ska folk sä­ga! MÄN­NEN I SLÄK­TEN, och and­ra män av sam­ma kultur, krä­ver att Nisha ska va­ra var­nan­de ex­em­pel: Hon mås­te straf­fas or­dent­ligt. Hon kid­nap­pas av sin far och sin bror och förs till Pa­kis­tan. För att lä­ra sig. Vett och kultur. Och vi får se en värld vi hört talas om fast i and­ra or­da­lag.

Sa­ker vi vill slip­pa upp­le­va, men tack­sam­ma för att vi tving­a­des be­vitt­na. BE­RÄT­TEL­SEN ÄR re­gis­sö­rens (Iram Haq) egen. Hon för­des ock­så till­baks till fä­der­nas hem­land för att lä­ra sig hut. ”Vad ska folk sä­ga” är en stark film med en otro­ligt fin skå­de­spe­la­re Ma­ria Mozh­dah i hu­vud­rol­len. To­tal när­va­ro och in­le­vel­se, ord är över­flö­di­ga, vi kän­ner för hen­ne och med hen­ne, vi glöm­mer att fil­men är en spel­film.

Vi vet att det är på rik­tigt, vi vet att kvin­nor be­hand­las myc­ket il­la i många kul­tu­rer. Att ung­do­mar ham­nar i kläm mel­lan gam­malt och nytt. BE­RÄT­TEL­SEN är ny­an­se­rad, in­te över­tyd­lig, in­te hel­ler fe­el­good och slu­tet är in­te sock­rat. Pap­pan (in­ter- na­tio­nellt upp­skat­tad Adil Hus­sa­in); vi för­lå­ter ho­nom in­te, men vi får se vad som lig­ger bakom hans be­te­en­de och tan­kar.

En om­ska­kan­de be­rät­tel­se med säll­synt skick­li­ga skå­de­spe­la­re. En be­rät­tel­se som är ovan­ligt en­ga­ge­ran­de, obe­ro­en­de om vi vet att den är själv­bi­o­gra­fisk el­ler in­te; den är uni­ver­sell.

HOPPA? Fa­mil­je­he­dern ta­lar, men … En dot­ter har förts från Nor­ge ”hem” till Pa­kis­tan för att lä­ra sig ”ve­ta hut”. Ma­ria Mozh­dah spe­lar dot­tern och Adil Hus­sa­in fa­dern och ska­par säll­synt en­ga­ge­ran­de ka­rak­tä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.