Na­tur­sko­lan per­fekt val på ut­om­husklass­rums­da­gen

Åbo­lands na­tur­sko­la höll ut­om­hus­lek­tion för Malms sko­las klass 4 B.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

PARGAS. Klas­sen var en av de många som i går del­tog i årets in­ter­na­tio­nel­la ut­om­husklass­dag Out­do­or Class­room Day, där över 1,7 mil­jo­ner sko­le­le­ver har re­gi­stre­rat sig och till­bring­ar skol­da­gen ut­om­hus.

Klass­lä­ra­ren Ralf Ahl­bäck ha­de med sig 19 ele­ver till Malm­näs strand, där klas­sen till­bring­a­de tre tim­mar till­sam­mans med na­tur­s­kol­lä­ra­re Emi­lia Nord­ling från Åbo­lands na­tur­sko­la. NA­TUR­SKO­LAN IN­LED­DE sin verk­sam­het re­dan i fjol, men det är först un­der vår­ter­mi­nen som det verk­li­gen ta­git fart.

– Un­der vår­ter­mi­nen har jag haft om­kring 50 grupper, varav störs­ta de­len bo­kat in sig un­der april och maj, be­rät­tar Nord­ling vars ar­bets­fält täc­ker Åbo, S:t Karins, Pargas och Kimitoön.

– Det ab­so­lut ro­li­gas­te med det här job­bet är att se hur ele­ver­na själ­va över­ras­kas av hur myc­ket de i själ­va ver­ket för­står och kan. Det är ro­ligt att lä­ra sig vik­ti­ga och in­veck­la- de sa­ker på det här vi­set. DA­GENS TE­MA var vat­ten och ele­ver­na fick sam­la vat­ten­le­van­de in­sek­ter och rygg­rads­lö­sa djur för att art­be­stäm­ma dem och dess­utom ana­ly­se­ra vatt­net.

Pre­cis som på rik­tigt hand­la­de det om att fö­ra nog­gran­na pro­to­koll över prov­tag­ning­en. Nord­ling för se­na­re in re­sul­ta­ten i Me­riwi­ki-tjäns­ten.

– Vi gör ex­pe­ri­ment med vatt­net och ska mä­ta ph-vär­det och kol­lar hur grum­ligt vatt­net är. Vi kol­la­de ock­så tem­pe­ra­tu­ren, be­rät­tar Samu­el Granqvist och Adri­an Lau­la­jai­nen. VID DEN AND­RA upp­gifts­sta­tio­nen po­se­rar El­sa Vahto­la med en skräd­da­re el­ler vat­ten­lö­pa­re.

– Jag tyck­te nog det ro­li­gas­te har va­rit att mä­ta oli­ka sa­ker med vatt­net.

Bland djur­fyn­den fanns bland an­nat vat­ten­grå­sug­ga, mär­la, sländ­lar­ver av oli­ka slag, dy­ka­re, ös­ter- sjö­muss­lor, pung­rä­ka och en havsnål som någ­ra ele­ver lyc­ka­des fånga i vas­sen.

I dag fre­dag be­sö­ker Emi­lia Nord­ling Houtskär.

SKRÄD­DA­RE. El­sa Vahto­la hål­ler upp en skräd­da­re el­ler vat­ten­lö­pa­re i bur­ken.

PÅ JAKT. Den ena grup­pen kol­la­de in djur­li­vet i strand­skval­pet me­dan de and­ra ana­ly­se­ra­de vat­ten­kva­li­te­ten.

MÄ­TER PH-VÄR­DET. Är vatt­net surt el­ler ba­siskt? Det tar Samu­el Granqvist (t.v.) och Adri­an Lau­la­jai­nen snart re­da på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.