Åbo stads lur­vi­gas­te som­mar­job­ba­re an­län­de

Ti­o­tals kor, häs­tar och får som­mar­job­bar i år på oli­ka håll i Åbo.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Mo­ni­ca Fors­sell 040 860 3961 mo­ni­ca.fors­sell@au­me­dia.fi

På tors­da­gen an­län­de ett gäng nöt­kre­a­tur av ra­sen He­re­ford till Friska­la på Hir­ven­sa­lo.

To­talt kom­mer tre tju­rar, fem­tio kor med kal­var och fem­tio kvi­gor att be­ta i Friska­la. Dju­rens upp­gift är att be­ta och på det sät­tet bi­dra till att strandäng­en in­te väx­er igen.

– Dju­ren gör ett vik­tigt ar­be­te och dess­utom gör de det gra­tis, sä­ger jord­bruks­in­spek­tör Ti­mo Sir­kiä, som var på plats i Friska­la när som­mar­job­bar­na an­län­de. VAN­LIGT­VIS bru­kar be­tes­dju­ren an­län­da först i ju­ni men tack va­re den re­kord­var­ma vå­ren har grä­set re­dan vux­it sig högt och där­för tar sta­den emot be­tes­dju­ren re­dan nu.

När He­re­ford­gäng­et an­län­de till få­gel­vi­ken i Friska­la fanns en li­ten för­tjust väl­komst­kom­mit­té på plats. Bland an­nat Syl­vi Al­ho, 2 år, till­sam­mans med sin mam­ma Pä­i­vi Al­ho vil­le föl­ja med när dju­ren an­län­de.

– De var sto­ra, kon­sta­te­ra­de Syl­vi ef­teråt. SIR­KIÄ på­min­ner om att en tjur kan väga 1000 kg och att det är för­bju­det för all­män­he­ten att vis­tas in­nan­för sta­ke­tet.

Un­der majmå­nad trans­por­te­ras be­tes­djur ut till fle­ra oli­ka åk­rar och äng­ar som an­nars ris­ke­rar att växa igen i Åbo.

Bland an­nat i Katri­ne­dal och på ön Kul­ho kom­mer det att fin­nas nöt­kre­a­tur. Till Ku­ra­la by­bac­ke och Vaar­ni­e­mi an­län­der får och häs­tar och på Run­sa­la kom­mer det att fin­nas får och hög­lands­bo­skap. Dju­ren kom­mer från Ki­mi­to, Sa­gu och Pe­mar.

Dju­ren gör ett vik­tigt ar­be­te och dess­utom gör de det gra­tis.

Ti­mo Sir­kiä

På www.åu.fi kan du se en vi­deo på an­koms­ten till Friska­la.

FRÅN SA­GU. De här nöt­kre­a­tu­ren, som är av ra­sen He­re­ford, bor egent­li­gen i Sa­gu men stan­nar nu på Hir­ven­sa­lo till hös­ten.

UPP­GIFT: ÄTA GRÄS. Tack va­re den var­ma vå­ren har grä­set re­dan hun­nit växa sig högt och dju­ren har gott om ”jobb”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.