Grat­tis på fö­del­se­da­gen!

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

När kö­rer­na sjöng om skö­na maj un­der val­borgs­hel­gen var det nog ing­en som kun­nat tro att det skul­le bli rik­tigt så skönt som det har va­rit den se­nas­te ti­den.

Plöts­ligt ex­plo­de­ra­de vå­ren och blev till som­mar över en natt! Sam­ti­digt har män­ni­skor­na blom­mat upp och nju­ter av ljum­ma, lju­sa kväl­lar ef­ter un­der­bart var­ma och vack­ra da­gar. Ef­ter en mörk och kall vin­ter känns det som bal­sam för sjä­len att plöts­ligt få nju­ta av sol och vär­me.

Van­ligt­vis när man kom­mit så här långt i tex­ten bru­kar det kry­pa in ett ”men” och så en mind­re ljus ut­sa­ga om att vär­men snart tar slut el­ler nå­got i den sti­len. För vi män­ni­skor har svårt att ba­ra stan­na i stun­den och nju­ta av det som är. Vi blic­kar fram­åt och för­sö­ker se vad som ska kom­ma, el­ler så blic­kar vi bak­åt mot det som har va­rit. Det är klart att vi be­hö­ver ta lär­dom av det som va­rit och ha fram­för­håll­ning till det som kom­mer, men kan vi in­te ibland ba­ra stan­na upp och vi­la i stun­den? Det är kanske nu som är den all­ra bäs­ta ti­den.

Om ett par vec­kor tar skol­å­ret slut och för många är det då som­ma­ren bör­jar på rik­tigt. För and­ra är det kanske just den här sön­da­gen när vi fi­rar pingst, som är som­ma­rens start­skott. Pings­ten är ock­så den krist­na kyr­kans start­skott och fö­del­se­dag. Det var den da­gen den he­li­ga an­den kom till lär­jung­ar­na och det var från den da­gen som de gick ut i värl­den och be­rät­ta­de om Je­sus. Många kom till tro och många var de för­sam­ling­ar som grun­da­des. Al­la värl­dens krist­na för­sam­ling­ar som finns idag är ätt­ling­ar till det som hän­de den da­gen för så länge sen. Idag är det fak­tiskt en tred­je­del av värl­dens be­folk­ning som är krist­na!

Det är fa­sci­ne­ran­de att be­kan­ta sig med dem oli­ka sät­ten att va­ra kris­ten. Det finns kop­ter, or­to­doxa, ka­to­li­ker, pro­te­stan­ter, lut­he­ra­ner, me­to­dis­ter, bap­tis­ter och många fle­ra. Ge­men­samt är att al­la de­lar tron på Gud och Je­sus. Det finns allt­så in­te ett rätt sätt att va­ra kris­ten på ut­an det finns många oli­ka tra­di­tio­ner och oli­ka sätt att ut­tryc­ka sin tro på. Det finns de som sä­ger: ”jag tror nog på Gud, men in­te så där som man gör i kyr­kan”. Då tän­ker jag ibland: ”oj, om du viss­te hur oli­ka man tror i kyr­kan! Kanske du skul­le plat­sa än­då, ba­ra du vå­ga­de ta ste­get?” För egent­li­gen, vem är kyr­kan? Om vi in­te ta­lar om bygg­na­den kyr­kan, så är kyr­kan fak­tiskt ba­ra en stor grupp av van­li­ga män­ni­skor med van­li­ga fun­de­ring­ar kring tro. Till och med präs­ter­na och bis­ko­par­na är van­li­ga män­ni­skor som tror och tviv­lar som folk gör mest.

Pings­ten är ett här­ligt start­skott som är värd att fi­ras som en rik­tigt hejdund­ran­de fö­del­se­dags­fest. Tänk att få in­le­da som­ma­ren med att gläd­jas över att så många vill va­ra med i den krist­na ge­men­ska­pen. Al­la får vi va­ra med pre­cis så­da­na som vi är. Kom du ock­så, du är väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.