Ma­ski­ner och ljudin­stal­la­tio­ner i Sö­der­lång­vik

Ti­i­na Vai­nio och Hans Ro­sen­ström stäl­ler ut.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Mo­ni­ca Sand­berg 040-5828276/ mo­ni­ca.sand­berg@au­me­dia.fi

Som­marut­ställ­ning­ar­na på Sö­der­lång­viks gård – ett av Ki­mi­to­öns främs­ta be­söks­mål – öpp­na­des i går och vi­sas till slu­tet av sep­tem­ber. Ti­i­na Vai­nio, Sa­gubo som nu­me­ra bor i Åbo, stäl­ler i går­dens café ut mo­tiv fö­re­stäl­lan­de ma­ski­ner.

– Det bör­ja­de med hen­nes mans in­tres­se för ma­ski­ner. Se­dan blev hon fa­sci­ne­rad av ar­be­tet med att ri­va sto­ra spann­målsla­ger i när­he­ten av hen­nes hem. Hon in­ter­vju­a­de många av män­nen som höll på med ar­be­tet och fick dem att be­rät­ta om si­na ma­ski­ner, sä­ger Kert­tu Rait­ti- la, Sö­der­lång­viks ut­ställ­nings- och kom­mu­ni­ka­tions­as­si­stent.

Ock­så Kaj Eriks­son, an­ställd vid går­den, har in­ter­vju­ats av Vai­nio. IN­NE I SJÄL­VA MU­SE­ET – det sto­ra vi­ta hus som var Amos An­der­sons som­mar­re­si­dens – kan man be­kan­ta sig med fo­to­gram, vi­de­or och ljudin­stal­la­tio­ner av Hans Ro­sen­ström från Lo­jo. Hans ljudin­stal­la­tio­ner be­står bå­de av di­a­lo­ger och and­ra ljud, och hand­lar om mänsk­li­ga re­la­tio­ner. Och fo­to­gram, vad är det?

– Fö­re­mål sat­ta på fo­to­pap­per i mörk­rum, allt­så ut­an ka­me­ra. Bland an­nat vi­sar han en smäl­tan­de gla­ciär i en se­rie på nit­ton fo­to­gram, sä­ger Rait­ti­la.

Mu­se­et ha­de i fjol drygt 7000 be­sö­ka­re.

JÖKULSÁRLÓN. Ett av Hans Ro­sen­ströms fo­to­gram-mo­tiv på en smäl­tan­de gla­ciär.

SÖ­DER­LÅNG­VIKS CAFÉ. Pryds av Ti­i­na Vai­ni­os ma­skin­mo­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.