Gui­da­de pro­me­nad­tu­rer i Åbo i som­mar

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

ÅBO. Åbo tu­rist­gui­der ord­nar även det­ta år gui­da­de pro­me­nad­tu­rer un­der som­mar­pe­ri­o­den.

Pro­me­na­der­na le­der del­ta­gar­na till in­tres­san­ta och kanske mind­re väl­kän­da plat­ser i sta­den. Fem av vand­ring­ar­na är svens­ka tu­rer; de fles­ta pro­me­na­der­na guidas dock på fins­ka.

Bland de svens­ka finns den ena av som­ma­rens ny­he­ter, ”Sä­gen el­ler san­ning – histo­ri­er från and­ra si­dan ån”. Tu­ren ord­nas på svens­ka den 12 juli. Den går via Aning­ais, Lont­ti­nen och Tu­re­borg och föl­jer del­vis åstran­den. Un­der den­na pro­me­nad be­rät­tas bland an­nat om klä­des­fa­bri­kens och lo­gar­var­nas verk­sam­het, Bark­pla­nens om­giv­ning­ar, sy­na­go­gan och det glada livet i Lont­ti­nen.

De öv­ri­ga svens­ka pro­me­na­der­na om­fat­tar två på Gam­la be­grav­nings­plat­sen (25.6. och 23.8.), en som hand­lar om Åbokvin­nor ge­nom ti­der­na som ut­märkt sig på sätt el­ler an­nat (2.8.) samt pro­me­na­den ”Åbo brand” som går på års­da­gen den 4 sep­tem­ber.

En ex­tra pro­me­nad­tur ”Varv och far­tyg” ord­nas den 26 maj kl 14 i sam­band med eve­ne­mang­et ”Jo­ki­sa­ta­man ava­jai­set”. Start för den här pro­me­na­den: Bo­re­par­ken bred­vid Martins­bron, Slottsg. 38.

Den and­ra ny­he­ten för i som­mar hand­lar om pre­si­den­ten Mau­no Ko­i­visto, men guidas allt­så på fin- ska.

Des­sa pro­me­na­der är av­sed­da för en­skil­da per­so­ner. Me­ra in­for­ma­tion finns på Fa­ce­book, Kä­vely­ki­er­rok­set Turus­sa https://www.fa­ce­book.com/turun­mat­ka­i­lu­op­paat/ el­ler på för­e­ning­ens webb­si­dor, http://turun­mat­ka­i­lu­op­paat.fi/kvely­ki­er­rok­set/.

RUNDTURER. En del av de gui­da­de rund­tu­rer­na går del­vis vid Au­ra å.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.