Al­la grund­sko­lor i Pargas del­tar i årets kar­ne­val

» Från Na­gu, Kor­po, Houtskär och Iniö åker he­la sko­lor­na till sta­fett­kar­ne­va­len. Fy­ra låg­sta­di­er i Pargas och Sar­lins­ka sko­lan är ock­så med.

Åbo Underrättelser - - SPORT - An­ja Ku­u­sisto an­ja.ku­u­sisto@au­me­dia.fi

Vi tror och hop­pas på en fin fre­dag, med li­te sva­la­re vä­der än se­nas­te da­gar! Rek­tor Lot­ta Lindberg-Jaakko­la i Iniö sko­la, vars al­la 14 ele­ver åker till kar­ne­va­len

Låg­sta­di­er­na Sun­nan­berg, Kir­ja­la och Skräb­bö­le åker med al­la si­na ele­ver till Åbo och sta­fett­kar­ne­va­len på fre­dag, me­dan Malms sko­la har 100 ele­ver på plats fre­dag och 90 på lör­dag.

He­la Sar­lins­ka sko­lan (hög­sta­di­et) åker på kar­ne­val på fre­dag. På lör­dag del­tar sko­lan med en hel del lö­pa­re me­dan Pargas svens­ka gym­na­si­um in­te har sat­sat på sta- fett­kar­ne­va­len i år.

FÖR SKÄRGÅRDSSKOLORNA är när­he­ten till Åbo de­fi­ni­tivt ett lock­be­te. De del­tar samt­li­ga och al­la ele­ver får åka med, in­te en­bart de som lö­per.

– Van­li­gen har vi en­dast del­ta­git med dem som lö­per, men så är det in­te i år, al­la får kom­ma med, sä­ger

rek­tor för Skär- Mar­tin Hart­man, gårds­ha­vets grund­sko­la i Kor­po (åk 1–9) och även rek­tor för Kyrk­bac­kens sko­la i Na­gu (åk 1-9).

Houtskärs­bar­nen har den längs­ta re­san till Åbo, de star­tar 8-ti­den på fre­dags­mor­go­nen och har en 16 tim­mar lång dag fram­för sig, in­nan de är hem­ma igen, för­kla­rar Träsk sko­las (åk 1–6) rek­tor Ör­jan Ohls.

– Men nu då kar­ne­va­len är i Åbo ska vi al­la va­ra med, sä­ger Ohls. Till Es­bo åk­te vi ifjol med års­kur­ser­na 3-6.

I TRÄSK SKO­LA går i år 20 ele­ver. Av dem ska näs­tan al­la springa nå­gon stafett ock­så, öv­ri­ga får del­ta i

in­mar­schen. Än­nu mind­re är sko­lan i Iniö. Den har 14 ele­ver i åk 1–9 och de ska al­la på kar­ne­val.

– Det är sju, åt­ta år se­dan vår sko­la har del­ta­git i en sta­fett­kar­ne­val, sä­ger rek­tor Lot­ta Lind­ber­gJaakko­la.

– Nu när kar­ne­va­len är i Åbo vill vi va­ra med och vi har ett lag ock­så, de spring­er 5 x 80 me­ter. Öv­ri­ga he­jar. Vi tror och hop­pas på en fin fre­dag, med li­te sva­la­re vä­der än se­nas­te da­gar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.