Åbo­bor åk­te­till Drags­vik

750 ung­do­mar ryck­te i går in vid Ny­lands Bri­gad för att ut­fö­ra sin värnplikt.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Kla­ra Fält 02-274 9900/kla­ra.falt@au­me­dia.fi

Åbo­bor­na Jens Tom­mi­la, An­ton Laakso och Benjamin Hed­berg hör­de till dem som ryck­te in igår. Al­la tre kom­mer att gö­ra sin värnplikt i Drags­vik i Eke­näs.

– Det känns li­te ner­vöst men sam­ti­digt för­vän­tans­fullt, upp­ger Laakso och de två and­ra in­stäm­mer.

– Man har hört så myc­ket om mi­li­tä­ren så det blir in­tres­sant att se hur det egent­li­gen är, sä­ger Tom­mi­la. LAAKSO OCH HED­BERG blev stu­den­ter vå­ren 2017. Laakso har re­dan ett år bakom sig vid Han­dels­hög­sko­lan vid Åbo Aka­de­mi me­dan Hed­berg har haft mel­lanår och job­bat i Åbo. Tom­mi­la blev stu­dent i vå­ras.

Ef­ter mi­li­tär­tjänst­gö­ring­en kom­mer Laakso att fort­sät­ta si­na stu­di­er i Åbo. Även de två and­ra har stu­die­plat­ser som vän­tar ef­ter mi­li­tä­ren. För Tom­mi­la bär det av till Han­ken i Helsing­fors och Hed­berg kom­mer att studera psy­ko­lo­gi vid ÅA. LAAKSO OCH HED­BERG sik­tar på att va­ra ett helt år i mi­li­tä­ren me­dan Tom­mi­la in­te än­nu be­stämt sig för ifall han hell­re stan­nar sex må­na­der el­ler ett år.

Un­der som­ma­ren har kil­lar­na hun­nit träf­fa kom­pi­sar, se­mest­ra och ta det lugnt. Tom­mi­la har ock­så job­bat en del.

– Nu är man väl mest ner­vös för förs­ta väck­ning­en, skrat­tar kil­lar­na. Där­ef­ter lö­per det väl på.

KLA­RA FÄLT

LI­TE NER­VÖST. An­ton Laakso, Benjamin Hed­berg och Jens Tom­mi­la ser än­då fram­e­mot sin mi­li­tär­tjänst­gö­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.