Par­gas hjäl­per djurä­ga­re

Sta­den hyr ut gräs­om­rå­den till djurä­ga­re som be­hö­ver fo­der.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Ya­scha Gil­bert 02-274 9900/ya­scha.gil­bert@au­me­dia.fi

Fo­der­för­sörj­ning­en in­om häst­nä­ring­en har för­svå­rats i och med brist på regn.

Par­gas stad age­rar ge­nom att hy­ra ut om­rå­den till djurä­ga­re.

– Fle­ra gräs­om­rå­den kring Par­gas cent­rum finns nu till ut­hyr­ning, be­rät­tar Ste­fan Fri­man som är stads­bygg­mäs­ta­re för Par­gas stad. OM­RÅ­DE­NA hyrs ut ge­nom skrift­li­ga av­tal som nog­grant fast­stäl­ler vad de får an­vän­das till och vil­ka ma­ski­ner som får till­läm­pas.

– Det kos­tar ingen­ting, men det be­hövs än­då kon­trakt för att und­vi­ka miss­upp­fatt­ning­ar, för­kla­rar Fri­man.

Det störs­ta om­rå­det finns bakom S-mar­ket.

– Hit­tills har ba­ra ett av­tal skri­vits un­der, men sta­den har fått två and­ra in­tres­se­an­mäl­ning­ar, upp­ger han. FRI­MAN TROR att Par­gas har ta­git mo­dell av and­ra kom­mu­ner som ock­så har gått in för att bi­dra till fo- der­för­sörj­ning­en.

En ge­nom­snitt­lig halv­blods­häst kon­su­me­rar kring tret­ton ki­lo grov­fo­der per dag. Be­ho­vet av be­te och hö är där­med stort, och sä­song­ens tor­ka har va­rit så svår att många nu vän­der sig till ut­länds­ka fo­der­le­ve­ran­tö­rer. IOCHMED den ena­stå­en­de tor­kan är det tillå­tet att bär­ga skörd på grön- trä­dor samt an­vän­da dem som be­tes­mark om de an­mälts som ekologisk fo­ku­sa­re­al, upp­gav Lands­bygds­ver­ket Ma­vi i ju­ni.

Som en kon­se­kvens av fo­der­bris­ten kan pri­set på hö­ba­lar för­dubb­las i vin­ter, har Yle rap­por­te­rat.

Mer in­for­ma­tion om hy­res­om­rå­de­na i Par­gas fås av Ste­fan Fri­man vid Par­gas stad.

KRISTI­NA BACK/SPT

FÄR­RE BALAR. Den ut­drag­na tor­kan på­ver­kar fo­der­för­sörj­ning­en.

ÅU 18.6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.