Ny typ av säl­skräm­ma ska prö­vas i Nå­den­dal

Den skots­ka ap­pa­ra­ten, med ett ore­gel­bun­det starkt tic­kan­de, har vi­sat sig ef­fek­tiv på fisk­od­ling­ar.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Ste­fan Holmström 040–5000873/ ste­fan.holmstrom@au­me­dia.fi

Den har tes­tats av fisk­od­ling­ar och re­sul­ta­ten har va­rit go­da. ”Det här är det förs­ta som fun­ge­rar”, har som­li­ga sagt. Där­för blev vi in­tres­se­ra­de.

Pe­tri Su­u­ro­nen, Lu­ke

Fis­kar hör in­te lju­det, män­ni­skor hör ett snabbt tic­kan­de. Sä­lar upp­le­ver dä­re­mot lju­det som väl­digt obe­hag­ligt, och hål­ler sig bor­ta.

Lo­vi­i­san Sa­no­mat rap­por­te­ra­de på tis­da­gen om en säl­skräm­ma som nu tes­tas ut­an­för Lo­vi­sa av fis­ka­ren Mi­kael Lind­holm. I au­gusti tas tek­ni­ken till Nå­den­dal.

– Säl­skräm­mor som för ljud är i sig självt ing­en ny tek­nik, sä­ger ut­veck­lings­chef Pe­tri Su­u­ro­nen från Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet Lu­ke till ÅU. DETNYAMED den säl­skräm­ma som tes­tas nu är att den va­ri­e­rar det ljud som ska ja­ga bort sä­lar­na, sä­ger Su­u­ro­nen. Pro­ble­met med ti­di­ga­re ljudskräm­mor har va­rit att sä­lar­na vän­jer sig.

– Hung­ern dri­ver dem in i rys­sjan, och så lär de sig att lju­det in­te är nå­got far­ligt. Den nya säl­skräm­man va­ri­e­rar slump­mäs­sigt vil­ken sig­nal­typ som sänds ut.

På så vis finns det ing­et spe­ci­fikt ljud som sä­lar­na vän­jer sig vid, sä­ger Su­u­ro­nen. Han hann ta en prat­stund med ÅU in­nan han själv skul­le kol­la si­na nät vid stu­gan i Hi­tis igår mor­se.

Äld­re lju­dalst­ran­de säl­skräm­mor har ock­så an­nars va­rit oprak­tis­ka. De­ras sol­cel­ler har säl­lan gett till­räck­lig ef­fekt för läng­re tid, vil­ket har in­ne­bu­rit ar­bets­krä­van­de, re­gel­bund­na bat­te­ri­by­ten. Skräm­mor­na har ock­så va­rit an­pas­sa­de för fisk­od­ling­ar, in­te för att trans­por­te­ras ut till rys­sjor på öpp­na ha­vet. NÄRDETINLEDANDE testet i Lo­vi­sa är klart, kom­mer Lu­ke att där pla­ce­ra ut två pon­ton­rys­sjor, den ena med en skräm­ma, den and­ra utan. På så vis ska man kun­na se hur den hög­ljud­da säl­skräm­man på­ver­kar sä­lar­nas be­te­en­de.

De fis­ka­re som är med, såsom Lind­holm i Lo­vi­sa, bok­för se­dan no­ga all fisk de får upp från de två rys­sjor­na.

– Ett an­nat rys­sje­par ska sät­tas ut i nor­ra Skär­gårds­ha­vet, nå­gon­stans i Nå­den­dal. DEEXAKTA plat­ser­na klar­nar se­na­re. sä­ger Esa Lehto­nen, forsk­nings­in­gen­jör vid Lu­ke.

Säl­skräm­man, som drivs med vind- och so­le­ner­gi, har ut­veck­lats i Skott­land. Lehto­nen sva­rar för de tek­nis­ka tillämp­ning­ar­na av den skots­ka tek­ni­ken, vars in­hems­ka va­ri­ant har gjorts av fö­re­ta­get Vi­re Labs i Björ­ne­borg.

– Den har tes­tats av fisk­od­ling­ar och re­sul­ta­ten har va­rit go­da. ”Det här är det förs­ta som fun­ge­rar”, har som­li­ga sagt, så det var där­för vi blev in­tres­se­ra­de, sä­ger Pe­tri Su­u­ro­nen.

Säl­skräm­mans ljud ju­ste­ras för fins­ka för­hål­lan­den.

– Un­der ytan hörs det ir­ri­te­ran­de lju­det på 70–80 me­ters av­stånd. LJUDANORDNINGEN häng­er ett gott styc­ke un­der säl­skräm­mans flot­te, men lju­det hörs ovan­på ytan nä­ra säl­skräm­man. Un­der vatt­net är sig­na­len myc­ket stark, så dy­ka­re upp­ma­nas med skyl­tar hål­la sig på av­stånd.

– Fis­kar re­a­ge­rar in­te, men det är be­vi­sat att sä­lar upp­le­ver det som obe­hag­ligt.

På ÅU:s webb kan du lyss­na på lju­det, som kan be­skri­vas som ett myc­ket snabbt tic­kan­de – el­ler kanske som en lång­sam syr­sa. LUKEHAROCKSÅ någ­ra and­ra ak­tu­el­la ex­pe­ri­ment, be­rät­tar Su­u­ro­nen.

– Vi ut­veck­lar ock­så sär­skil­da fångstan­ord­ning­ar för att sät­tas vid rys­sjor­na. Med dem kun­de man fånga sä­lar, som se­dan flyt­tas till and­ra vat­ten.

Det fin­länds­ka EHFF-åt­gärds­pro­gram­met för in­no­va­tio­ner in­om fis­ke­nä­ring­en om­fat­tar to­talt un­ge­fär tret­tio oli­ka del­pro­jekt, varav säl­skräm­mor­na ut­gör ba­ra en del.

Det finns där­till ock­så and­ra planer för de säl­skräm­mor som nu pla­ce­ras ut vid rys­sjor.

– Vi fun­de­rar på att för­sö­ka stänga av en hel vik med skräm­mor­na. Kans­ka vi kan ska­pa en säl­fri zon?, sä­ger Su­u­ro­nen. EN SÅ­DAN PLATS kun­de va­ra det vat­ten som finns nord­väst om Nå­den­dal stad, sä­ger Esa Lehto­nen.

– Det finns tre sund som le­der in dit. En säl­skräm­ma kun­de fin­nas nä­ra bron Uk­ko-Pek­ka, en an­nan i sun­det Särkän­sal­mi (mel­lan öar­na Lu­on­non­maa och Ota­va), och en tred­je i sun­det vid Me­ri­mas­ku.

Tan­ken är att stop­pa sä­lar­na från att sim­ma in, sä­ger Lehto­nen. När det här ska ske, är än­nu oklart.

– Vi kom­mer nog att in­for­me­ra all­män­he­ten när nå­got bör­jar hän­da. Många kom­mer än­då att ha­ja till då de ser flot­tar med vind­ge­ne­ra­to­rer och sol­pa­ne­ler. EF­TERSOM DET egent­li­ga ex­pe­ri­men­tet med rys­sje­jäm­fö­rel­ser in­te än­nu star­tat, vill Pe­tri Su­u­ro­nen in­te gis­sa sig till hur sä­lar­na re­a­ge­rar på bull­ret. Dju­rens be­te­en­de är omöj­ligt att för­ut­spå.

– Blir det kanske så att sä­lar­na istäl­let tar sig till and­ra rys­sjor?

Su­u­ro­nen på­pe­kar att det in­te finns en klar lo­gik för hur sä­lar­na rör sig.

– Det finns vis­sa om­rå­den dit många sä­lar loc­kas, and­ra om­rå­den dit de av nå­gon or­sak in­te tar sig.

Kost­na­der­na för tek­ni­ken är en an­nan olöst frå­ga.

– Nu är det fis­kar­na som be­ta­lar no­tan för det som för sä­lar­na äter upp. Vi kan ju frå­ga oss om sam­häl­let bor­de stå för säl­skräm­mor­na?

LJUDMASKIN. De förs­ta tes­ten av den nya säl­skräm­man ut­förs som bäst i samarbete med fis­ka­ren Mi­kael Lind­holm i Lo­vi­sa. I höst tas tek­ni­ken till Nå­den­dal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.