Yle: Nextjets de­lä­ga­re kän­ner sig lu­ra­de

Åbo Underrättelser - - NYHETER - SPT–ÅU

FLYG. Så sent som hös­ten 2017 be­skrev flyg­bo­la­get Nextjets sty­rel­se­ord­fö­ran­de Pe­ter Bo­st­röm och sty­rel­se­med­lem Pe­ter Björk en ljus fram­tid för Nextjet, rap­por­te­ra­de svens­ka Yle på tis­da­gen.

En ex­tra bo­lags­stäm­ma be­slu­ta­de att stär­ka flyg­bo­la­gets fi­nan­ser. Må­let var ock­så att mo­der­ni­se­ra flyg­plans­flot­tan, en­ligt ett press­med­de­lan­de ifjol hös­tas.

Snart gick än­då fö­re­ta­get i kon­kurs. Air Ålands sty­rel­se­ord­fö­ran­de Björn Kalm sä­ger till Yle att ägar­na blev lu­ra­de. DET ÄR AIR ÅLAND och det ös­ter­bott­nis­ka ener­gi­bo­la­get Kat­ter­nö som har va­rit Nextjets hu­vud­ä­ga­re se­dan 2016

”I kort­het kan man sä­ga att det pro­spekt som pre­sen­te­ra­des för oss in­ne­höll di­rek­ta fel”, kost­na­der un­dan­hölls, sä­ger Kalm till Svens­ka Yle.

En­ligt Pe­ter Bo­st­röm ha­de in­for­ma­tio­nen ana­ly­se­rats in­nan den pre­sen­te­ra­des.

”Vi gav dem (ägar­na) den bäs­ta in­for­ma­tio­nen vi ha­de”, sä­ger Bo­st­röm till Yle. TRANSPORTSTYRELSEN i Sve­ri­ge drog ifjol in flyg­bo­la­get Nextjets li­cens i till följd av bo­la­gets eko­no­mis­ka pro­blem. Bo­la­get fort­sat­te fly­ga med en tids­be­grän­sad li­cens.

Svens­ka me­di­er upp­gav då att bo­la­gets mil­jon­för­lus­ter har gjort att Transportstyrelsen tviv­lar på att flyg­bo­la­get kan upp­fyl­la si­na åta­gan­den. NEXTJET STÄLL­DE in si­na be­tal­ning­ar och an­sök­te om kon­kurs i maj. Bo­la­get flög ti­di­ga­re på bland an­nat rut- ten Åbo-Ma­ri­e­hamn-Stock­holm och Björ­ne­borg–Stock­holm.

Kon­kurs­för­valt­ning­en har ti­di­ga­re med­de­lat att man un­der­sö­ker fort­satt drift av Nextjet i kon­kurs­bo­ets re­gi.

LYFTER IN­TE. Nextjet, som gick i kon­kurs i maj, flög ti­di­ga­re på bland an­nat rut­ten Åbo–Åland–Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.