In­te ba­ra trä och be­tong

Åbo Underrättelser - - LEDARE - Fred­ri­ka Fell­man Ledare i Nya Åland

SMEDSGATAN 5, Ös­ter­blads­ka tom­ten, Kas­kis­ga­tan 3, Paa­vo Nur­mis al­lé 3, Petre­li­us­ka hu­set. Fas­tig­he­ter i Åbo, spe­ci­ellt de i sta­dens cent­rum, är of­ta gro­grund för kon­flik­ter. De nämn­da är så­da­na som ÅU rap­por­te­rat om un­der vå­ren och som­ma­ren, men lis­tan över adres­ser som de­lar åsik­ter­na är många.

Den abo­en­sis­ka ef­ter­krigs­ti­da riv­nings­i­vern – och hur de be­slu­ten fat­ta­des – präg­lar sta­den än i dag. TA TILL ex­em­pel fal­let med Smedsgatan 5.

När bygg­rät­ten på den tom­ten, i mil­jö- och plan­lägg­nings­nämn­dens be­hand­ling 2012, sväll­de från ett åttavå­nings­hus till två ni­ovå­nings­hus var det in­te ogrun­dat att på­pe­ka att fas­tig­hets­ä­ga­ren, stif­tel­sen bakom för­e­ning­en TuTo, har star­ka band till SDP. De hög­hu­sen blir in­flytt­nings­kla­ra i höst. FÖR ATT åter­vän­da till de först nämn­da adres­ser­na: den ge­men­sam­ma näm­na­ren för samt­li­ga är att det finns en vil­ja – an­ting­en hos pri­va­ta äga­re el­ler hos sta­den – som in­te om­fat­tas av den and­ra par­ten, el­ler av all­män­he­ten.

Kon­se­kven­ser­na av det här är oli­ka från fall till fall. Ta Ös­ter­blads­ka tom­ten, som allt­så finns i kors­ning­en Slotts­ga­tan och Köp­mans­ga­tan.

Fas­tig­hets­bo­la­get, där TS-kon­cer­nen är ma­jo­ri­tets­ä­ga­re, har länge haft för av­sikt att ri­va trä­hu­sen i kvar­te­ret och byg­ga ut på den par­ke­ring som finns på in­ner­går­den.

För­hand­ling­ar med sta­den har trots allt in­te re­sul­te­rat i kon­kre­ta be­slut. Riv­nings­mot­stån­det är stort, in­te minst för att trä­hu­sen hy­ser po­pu­lä­ra natt­klub­ben Dy­na­mo. I AU­GUSTI i fjol var hu­sen åter­i­gen ett ären­de för stads­mil­jö­nämn­den. Bol­len som kas­ta­des till­ba­ka till fas­tig­hets­ä­gar­na löd: ut­red al­ter­na­tiv där trä­hu­sen be­va­ras.

Trots för­hopp­ning­ar om att pla­ne­rings­pro­ces­sen skul­le kun­na åter­upp­tas i vår har fas­tig­hets­bo­la­get in­te pre­sen­te­rat någ­ra ut­red­ning­ar, och när ÅU (7.7) ber fas­tig­hets­bo­la­get Oy J. Ös­ter­blad Ab om en kom­men­tar så ges ing­en.

In­tryc­ket blir att pas­si­vi­tet gyn­nar fas­tig­hets­bo­la­get me­ra i det här ske­det än att ak­tivt ut­re­da al­ter­na­tiv. VAR­FÖR? Som do­cent Rau­no Lah­ti­nen sä­ger i ar­ti­keln är tak­ti­ken att vän­ta be­prö­vad. Riv­nings­be­slut är lät­ta­re att mo­ti­ve­ra om för­fal­let fram­skri­dit till­räck­ligt långt.

Det är upp till fas­tig­hets­ä­ga­ren att vi­sa att miss­tan­kar­na är ogrun­da­de. Men klart är, att om hu­sen står bortom all rädd­ning och al­ter­na­ti­ven är att a) byg­ga om kvar­te­ret i sam­ma stil (som ock­så fö­re­sla­gits) el­ler b) att byg­ga nytt så fram­står det se­na­re al­ter­na­ti­vet som mer än­da­måls­en­ligt och lät­ta­re att mo­ti­ve­ra för po­li­ti­ker som vill ut­veck­la Åbo cent­rum. DET ÄR ock­så möj­ligt att Ös­ter­blads­ka tom­ten mö­ter sam­ma öde som trä­hu­sen på Kas­kis­ga­tan 3, som ÅU skrev om 20.6 och 21.3.

Hu­sen har för­fal­lit till den grad att äga­ren, bo­la­get Su­o­men ta­lokaup­pa, ho­tas med vi­te – ba­ra sta­dens över­be­las­ta­de ju­ris­ter kom­mer till skott, sä­ger Åbos till­syns­di­rek­tör Le­e­na Sal­me­lai­nen (20.6). ATT FLE­RA lä­gen­he­ter i hu­sen är kopp­la­de till det i fas­tig­hets- och ar­ki­tekt­kret­sar kän­da nam­net Pu­o­li­mat­ka in­ver­kar in­te på sta­dens tid­ta­bell, un­der­stry­ker Sal­me­lai­nen.

Men, åter­i­gen, hur pro­ces­ser kring cen­tra­la fas­tig­he­ter ser ut är av be­ty­del­se i en stad med Åbos för­flut­na. Det lig­ger i sta­dens in­tres­se att va­ra ak­tiv i frå­gan om hu­sen på Kas­kis­ga­tan. DET lig­ger ock­så sta­dens in­tres­se att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för trans­pa­rens. Grä­let kring pen­sions­för­säk­rings­bo­la­get Ve­ri­tas bud på tom­ten vid Paa­vo Nur­mis al­lé 3 är ett tec­ken på det­ta.

Det var un­der vår­vin­tern som stöd­för­e­ning­en för Samp­palin­nas som­mar­te­a­ter röt till om Ve­ri­tas och sta­dens planer på att in­gå ett in­ten­tions­av­tal om tom­ten.

Av­ta­let skul­le i sin tur le­da till en de­talj­pla­neänd­ring som kun­de le­da till en tomt­af­fär och ett nytt hu­vud­kon­tor för Ve­ri­tas. FÖRHANDLINGARNA ha­de i det ske­det va­rit av­grän­sa­de till stads­ut­veck­lings­sek­tio­nen, som ly­der un­der stads­sty­rel­sen, vil­ket fick SDP att ef­ter­ly­sa me­ra trans­pa­rens.

Ett in­ten­tions­av­tal bin­da tvinga stads­mil­jö­nämn­dens hän­der, me­na­de par­ti­et och ef­ter­lys­te en lis­ta över vil­ka tom­ter som sta­den är be­redd att för­hand­la om. I STÄL­LET för att iro­ni­se­ra över att det var SDP som ond­gjor­de sig kan man kon­sta­te­ra att par­ti­et har rätt.

Åbo är in­ne i en bygg­boom. Tilläggs­bygg­na­tio­nen gäl­ler så­väl bo­stads- som af­färs­fas­tig­he­ter, och för att ut­veck­las be­hövs pri­va­ta in­tres­sens ini­ti­a­tiv.

Det tjä­nar al­la par­ter om ini­ti­a­ti­ven är för­ank­ra­de i bre­da över­ens­kom­mel­ser. FRÅ­GOR om vad sta­den ska äga, vem som ska tillå­tas byg­ga vad och var kom­mer all­tid att få oli­ka svar. Det hand­lar in­te ba­ra om trä och be­tong. Det hand­lar om ide­o­lo­gi.

När Petre­li­us­ka hu­set bre­vid Apo­teksmu­se­et på Väst­ra strand­ga­tan 15 igen sat­tes till för­sälj­ning (30.4) rös­ta­de VF mot för­sälj­nings­be­slu­tet. Det är en syn på ägan­de­po­li­ti­ken.

Af­färs­man­nen Den­nis Raf­kin, som re­dan satt ett bud på fas­tig­he­ten men sett den af­fä­ren räm­na, för­kla­ra­de å sin si­da miss­lyc­kan­det med att man i Åbo in­te kan job­ba för en ge­men­sam sak.

Må så va­ra, men vik­ti­ga­re är att un­der­stry­ka att fas­tig­hets- och bygg­nads­be­slut i Åbo ska tas, och föl­jas, trots att åsik­ter­na går isär. Och för att de går isär ska allt ske i det öpp­na. SKÄR­GÅRD. Till­gäng­lig­het hand­lar in­te en­bart om an­ta­let fär­jeav­gång­ar och hur tu­rer­na sträc­ker sig. Li­ka vik­tigt är det att bok­nings­sy­ste­met och tur­lis­tor­na är an­vän­dar­vän­li­ga och lät­ta att över­blic­ka. Att in­te di­rekt ut­gå från att al­la re­se­nä­rer vet ex­akt vil­ken linje de ska ta och vad ham­nar­na i var­de­ra än­de av fär­den he­ter är en bra ut­gångs­punkt.

De fles­ta för­vir­rings­mo­men­ten skul­le va­ra re­la­tivt enk­la att bli av med. Här finns en stor ut­veck­lings­po­ten­ti­al.

För hur ska man som första­gångs­be­sö­ka­re på Åland kun­na ve­ta att om man vill åka från Ma­ri­e­hamn till Kum­linge går det pre­cis li­ka bra att ta Nor­ra lin­jen från Hum­mel­vik till Kum­linge som Tvär­gå­en­de lin­jen från Lång­näs till Snäckö?

Här skul­le en sök­funk­tion på Ålands­tra­fi­kens bok­nings­si­da kun­na va­ra på sin plats. I stäl­let för att det mås­te va­ra upp till re­se­nä­ren att ve­ta att två lin­jer går till Kum­linge och att Snäckö fak­tiskt ba­ra är en an­nan än­de av sam­ma ö, skul­le al­la möj­li­ga re­se­al­ter­na­tiv dy­ka upp ge­nom en sök­ning på Kum­linge.

Om man skul­le be­hö­va gö­ra ett fär­je­byte för att kun­na ta sig dit stö­ter man på näs­ta hin­der. Det är näm­li­gen in­te möj­ligt att kom­ma un­dan med en­dast en bok­ning. Ska man till Jur­mo till ex­em­pel, krävs först en bok­ning till Tors­hol­ma och se­dan en från Åva till Jur­mo.

Fär­re tur­lis­tor på hem­si­dan och en lis­ta på vil­ka av lin­jer­na som tra­fi­ke­ras av va­jer­fär­jor är två and­ra lätt­ge­nom­för­da åt­gär­der. Att ta bort vin­ter­lis­tor­na un­der hög­sä­song, ef­tersom des­sa tu­rer in­te än­nu går att bo­ka, skul­le gö­ra det lät­ta­re att hit­ta rätt. (...) Fär­jor­nas tid­ta­bel­ler har i stor ut­sträck­ning ut­for­mats ef­ter skär­gårds­bor­nas oli­ka tänk­ba­ra be­hov. Många kom­pro­mis­ser har fått gö­ras. Att fär­je­tu­rer­na i förs­ta hand an­pas­sas ef­ter skär­gårds­bor­nas be­hov är rim­ligt, men var­je kom­pro­miss har till slut med­fört att det in­te är en själv­klar­het att sam­ma tid­ta­bell gäl­ler två var­da­gar ef­ter varand­ra. Och den här oför­ut­säg­bar­he­ten gör det heller in­te en­kelt för be­sö­ka­re. (...) I dag går det in­te läng­re att räk­na med att al­la ska an­vän­da kon­tan­ter. Det finns in­te läng­re någ­ra ur­säk­ter till att in­te ha kort­lä­sa­re om­bord på bus­sar­na. Buss­bo­la­gen för­lo­rar in­te på att lå­ta folk åka med utan att kun­na be­ta­la, dä­re­mot för­lo­rar de på att in­te kun­na er­bju­da kort­be­tal­ning.

Att kun­na be­ta­la sin buss­re­sa med kort är det mins­ta man kan krä­va. Än bätt­re vore en app där man bå­de kan kö­pa bil­jett och kol­la tid­ta­bel­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.