Gräns­kon­trol­ler att vän­ta in­för topp­mö­tet: ”På­ver­kar in­te re­se­nä­rer”

Näs­ta vec­kas topp­mö­te kan få Fin­land att in­fö­ra gräns­kon­trol­ler ock­så för Scheng­en­re­se­nä­rer.

Åbo Underrättelser - - ANNONSER & NYHETER -

På mån­dag träf­fas USA:s pre­si­dent Do­nald Trump och Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin i Helsing­fors.

Fin­land slu­ta­de med gräns­kon­trol­ler för re­se­nä­rer in­om Scheng­en år 2001, men pre­si­dent­mö­tet kan få dem att in­fö­ras igen.

– Det hän­der gans­ka säl­lan men det är san­no­likt att gräns­kon­trol­ler nu in­förs, sä­ger Mik­ko Hyyppä, kom­mu­ni­ka­tions­chef vid Gräns­be­vak­nings­vä­sen­det. DET ÄR re­ge­ring­en som be­stäm­mer om till­fäl­li­ga gräns­kon­trol­ler. De in­förs of­ta i sam­band med stör­re in­ter­na­tio­nel­la eve­ne­mang för att tryg­ga den all­män­na ord­ning­en och sä­ker­he­ten.

Ti­di­ga­re har re­se­nä­rer vid grän­sen till Fin­land kon­trol­le­rats i sam­band med världs­mäs­ter­ska­pen i friidrott 2005 och i sam­band med oli­ka EUtopp­mö­ten, såsom Eu­ro­pas ut­ri­kesmi­nis­ter­mö­te år 2008.

– Det finns all­tid en risk att far­li­ga män­ni­skor kom­mer till Fin­land, men det hand­lar in­te om nå­gon stör­re all­män risk. Kon­trol­ler­na är en grej bland många som vi gör för att ga­ran­te­ra sä­ker­he­ten, sä­ger Hyppä. EN­LIGT Mik­ko Hyppä vid Gräns­be­vak­nings­vä­sen­det kom­mer re­se­nä­rer knappt att mär­ka nå­gon skill­nad.

–Sam­ma reg­ler gäl­ler. En­da skill­na­den är att man nu kanske till och med ham­nar vi­sa sitt pass, så det är ex­tra vik­tigt att ha med det, sä­ger Hyppä. OM GRÄNSKONTROLLERNA in­förs kon­cen­tre­ras de till Helsing­fors-Van­da flyg­plats och ham­nar­na i Helsing­fors och Åbo.

Man kan dock ock­så bli tvung­en att styr­ka sin iden­ti­tet och sitt med­bor­gar­skap vid and­ra grän­sö­ver­gångs­stäl­len.

– Om kon­trol­ler­na in­förs för­sö­ker vi för­stås skö­ta allt så smi­digt som möj­ligt för att und­vi­ka kö­er, men li­te ex­tra vän­tan­de kan man räk­na med, sä­ger Hyyppä. IFALL gränskontrollerna in­förs gäl­ler de i fy­ra dygn. Som re­se­när be­hö­ver man in­te sö­ka sig till nå­gon kon­troll, utan gräns­be­vak­ning­en tar ini­ti­a­ti­vet och ut­för kon­trol­ler­na.

In­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et har fö­re­sla­git att de till­fäl­li­ga gräns- kon­trol­ler­na ska in­fö­ras och stads­rå­det fat­tar de slut­li­ga be­slu­tet på fre­dag.

TILL­FÄL­LI­GA GRÄNS­KON­TROL­LER. De kan in­fö­ras bland an­nat vid Åbo hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.