Pen­sio­när, tit­ta hit!

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

ÅBO. Re­no­ve­ring­en av Hem­mets vind blir klar vid års­skif­tet och kom­mer att er­bju­da oli­ka for­mer av ser­vice på svens­ka för hem­ma­bo­en­de pen­sio­nä­rer. Vil­ka be­hov, öns­ke­mål och tan­kar har du? Hur kan vi hjäl­pa dig att må bra nu och i fram­ti­den?

Väl­kom­men in på vår öpp­na som­mar­träff och dis­ku­te­ra, ons­da­gen den 1 au­gusti kl. 13, Stif­tel­sen Hem­met i Åbo, Ob­ser­va­to­ri­e­ga­tan 2

Ef­tersom vi bju­der på kaf­fe och till­tugg öns­kar vi an­mäl­ning­ar till jo­han­na.slot­te@hem­met.fi el­ler tfn 050 407 1346 se­nast må 30.7.

Väl­kom­men med och säg din åsikt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.