Nuär sör­jan här

Vär­men och de sva­ga vin­dar­na gör att de blågrö­na al­ger­na trivs. Men på vis­sa håll av Åbo­land har de in­te synts till alls än­nu.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Lin­nea de la Cha­pel­le/SPT

Al­ger tyc­ker pre­cis li­ka myc­ket om fint vä­der som vi män­ni­skor. Sir­pa Leh­ti­nen, fors­ka­re

vid Mil­jö­cen­tra­len

Det är varmt i he­la lan­det bå­de den här och näs­ta vec­ka. Dags­tem­pe­ra­tu­ren är hög­re än 20 gra­der på många håll och sva­ga vin­dar ut­lo­vas. Det in­ne­bär per­fek­ta vä­der­för­hål­lan­den för al­ger.

– Al­ger tyc­ker pre­cis li­ka myc­ket om fint vä­der som vi män­ni­skor. Då det är bra sim­vä­der kom­mer al­ger­na fram, sä­ger fors­ka­re Sir­pa Leh­ti­nen vid Mil­jö­cen­tra­len.

För­ra vec­kan ob­ser­ve­ra­des de förs­ta mass­före­koms­ter­na av al­ger, det som bru­kar kal­las alg­blom­ning. Blågrö­na al­ger har ob­ser­ve­rats på många håll i lan­det, i bå­de sjö­ar och hav. Nu verkar dess­utom det var­ma vädret fort­sät­ta. NÄS­TA VEC­KA kan vi få nju­ta av som­ma­rens var­mas­te da­gar då det kan va­ra upp till 30 gra­der i söd­ra och mel­lers­ta de­lar­na av lan­det. Då kan alg­blom­ning upp­stå även på öpp­na vat­ten.

– Vär­men är av­gö­ran­de för alg- blom­ning­en men vin­den spe­lar näs­tan en än­nu stör­re roll. Om det är vind­stil­la bil­das sam­man­häng­an­de alg­mat­tor me­dan de för­svin­ner då det blå­ser. EN­LIGT LEH­TI­NEN va­ri­e­rar al­glä­get myc­ket just på grund av vin­den. I en stil­lastå­en­de vik kan det fin­nas myc­ket al­ger, me­dan de på öpp­na­re vat­ten för­svin­ner.

– Det kan till och med va­ri­e­ra vid ens egen strand. På mor­go­nen kan det till ex­em­pel fin­nas myc­ket al­ger me­dan allt kan va­ra bort­blåst igen på kväl­len.

En­ligt Leh­ti­nen är det än­då vik­tigt att kom­ma ihåg att det kan fin­nas al­ger i vatt­net trots att de in­te syns på ytan. Till och med i fjol då det var en rätt ky­lig som­mar fanns det al­ger i vatt­net trots att de in­te syn­tes så bra. I fjol led­de de höga hal­ter­na av nä­rings­äm­nen i havs­vatt­net dä­re­mot in­te till kraf­ti­ga blom­ning­ar ef­tersom det var en så kall som­mar. I ÅR ÄR RIS­KEN för om­fat­tan­de blom­ning­ar av blågrö­na al­ger aning­en mind­re än un­der de två se­nas­te åren ef­tersom al­ger­na har till­gång till mind­re nä­rings­äm­nen. Hur myc­ket al­ger det kom­mer fin­nas i vatt­nen i år är än­då svårt att sä­ga.

– Alg­blom­ning­en bru­kar kom­ma i gång just den här ti­den. Trots att mäng­den va­ri­e­rar li­te från år till år är va­ri­a­tio­nen in­te så värst stor, sä­ger Leh­ti­nen.

Vid Mil­jö­cen­tra­len hål­ler man koll på he­la lan­dets alg­blom­ning med hjälp av vat­ten­pro­ver och ob­ser­va­tio­ner som fri­vil­li­ga re­gel­bun­det skic­kar in. Även gräns­be­vak­nings­vä­sen­det skic­kar in rap­por­ter. Dess­utom är en del far­tyg för­sed­da med Mil­jö­cen­tra­lens ut­rust­ning. På någ­ra far­tyg som re­ser mel­lan Helsing­fors och Stock­holm och Helsing­fors och Tra­ve­mün­de finns ett hål där vatt­net kan ström­ma in och pas­se­ra oli­ka mät­ap­pa­ra­ter. Dess­utom tar far­ty­get vat­ten­pro­ver då det pas­se­rar vis­sa om­rå­den. DE PER­SO­NER som re­gel­bun­det skic­kar in al­gob­ser­va­tio­ner till Mil­jö­cen­tra­len tar inga pro­vet ut­an tit­tar ba­ra och med­de­lar cen­tra­len vad de ser.

– Det kan va­ra svårt att ve­ta vad som är blågrö­na al­ger, men al­la som skic­kar in ob­ser­va­tio­ner har bli­vit in­for­me­ra­de om hur man kan be­dö­ma om det är frå­gan om blågrö­na al­ger el­ler in­te, sä­ger Sir­pa Leh­ti­nen, fors­ka­re vid Mil­jö­cen­tra­len.

Små mäng­der blågrö­na al­ger (cy­a­no­bak­te­ri­er) kän­ner man igen på att de ser ut som grön­gu­la par­tik­lar i vatt­net. Sto­ra mäng­der kän­ner man igen på att de bil­dar sam­man- häng­an­de alg­mat­tor som sam­las vid strän­der­na. Ifall al­ger­na upp­lö­ses i par­tik­lar när man rör dem med en stic­ka så kan det va­ra frå­ga blågrö­na al­ger, men ifall al­ger­na fast­nar på stic­kan är det san­no­likt frå­ga om nå­got an­nat. OM MAN VILL va­ra helt sä­ker kan man ta li­te vat­ten i ett glas. I ett vat­ten­glas sti­ger näm­li­gen de blågrö­na al­ger­na till ytan in­om en tim­me. Då fram­står de som grö­na par­tik­lar.

Ut­ö­ver de re­gel­bund­na ob­ser­va­tio­ner­na tar Mil­jö­cen­tra­len även emot en­sta­ka ob­ser­va­tio­ner om blågrönal­ger på sin webb­plats där man ock­så kan föl­ja med al­glä­get i he­la lan­det.

JO­HAN­NES NYSTEN/SPT

J.M.R.NYSTEN/SPT

OTÄCKT. Trots vär­men blir al­glä­get kanske än­då in­te så il­la som fle­ra ti­di­ga­re år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.