- 80%

Åbo Underrättelser - - NYHETER - ÅU

Eu­ropa­fo­rum Åbo ar­ran­ge­ras i år för förs­ta gång­en och me­ning­en är att fo­ru­met ska bli en år­li­gen åter­kom­man­de öpp­ning av höst­sä­song­en för po­li­tik och eko­no­mi i Fin­land.

– Jag är myc­ket glad över att Eu­ropa­fo­ru­met ar­ran­ge­ras ut­tryck­li­gen i Åbo, som ger en ut­omor­dent­lig in­ram­ning åt eve­ne­mang­et och ut­gör ett hem för den fin­länds­ka Eu­ro­pa­dis­kus­sio­nen se­dan ti­di­ga­re. Jag hop­pas att vi i det förs­ta Eu­ropa­fo­ru­met lyc­kas öpp­na upp per­spek­tiv på i syn­ner­het den fria med­bor­gar­de­bat­ten, sä­ger Åbo stads­di­rek­tör Min­na Ar­ve.

Eve­ne­mang­et är öp­pet och av­gifts­fritt, och av­sett för al­la som är in­tres­se­ra­de av Eu­ro­pe­is­ka uni­o­nen. UN­DER Eu­ropa­fo­rum Åbo ger stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä en över­sikt över Eu­ro­pa­po­li­ti­ken och hör fre­da­gen den 31 au­gusti med­bor­gar­nas syn på ut­veck­lan­det av EU.

Ock­så Eu­ro­pa­mi­nis­ter Sam­po Ter­ho har en frå­gestund fre­da­gen den 31 au­gusti, med te­mat Brex­it, re­for­men av EU, pen­ning­an­vänd­ning och be­ho­vet av att öka med­bor­gar­nas roll vid be­sluts­fat­tan­de.

Un­der led­ning av Jyr­ki Ka­tai­nen, vice ord­fö­ran­de för Eu­ro­pa­kom­mis­sio­nen, förs i Åbo lör­da­gen den 1 sep­tem­ber en med­bor­gar­de­batt som är öp­pen för al­la om Eu­ro­pe­is­ka uni­o­nens vär­de­ring­ar och fram­tid. UN­DER DEN TID Eu­ropa­fo­rum Åbo på­går ar­ran­ge­ras ti­o­tals oli­ka eve­ne­mang i Åbo på te­mat Fin­lands roll i Eu­ro­pa och EU un­der med­ver­kan av bland and­ra Alex­an­der Stubb, vice ge­ne­ral­di­rek­tör vid Eu­ro­pe­is­ka in­ve­ste­rings­ban­ken, Ol­li Rehn, che­f­di­rek­tör för Fin­lands Bank, Fin­lands EU-am­bas­sa­dör Mar­ja Rislak- ki, stats­sek­re­te­ra­re Mat­ti Ant­to­nen från ut­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et och Ju­ho Ro­mak­ka­ni­e­mi, verk­stäl­lan­de di­rek­tör för Central­han­dels­kam­ma­ren.

Till Åbo kom­mer ock­så samt­li­ga par­ti­ers ord­fö­ran­de, re­pre­sen­tan­ter för fack­or­ga­ni­sa­tio­ner och and­ra in­tres­se­be­vak­nings­or­ga­ni­sa­tio­ner samt näs­tan al­la Fin­lands EU-par­la­men­ta­ri­ker.

Eu­ropa­fo­rum Åbo ord­nas 30 au­gusti till 1 sep­tem­ber.

EU­ROPA­FO­RUM ÅBO. Un­der eve­ne­mang­et ska be­sluts­fat­ta­re dis­ku­te­ra EU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.