Ur Den And­ras per­spek­tiv

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Ju­lia Ny­man

DET ENA VER­KET be­hand­lar bak­te­ri­er­nas be­ty­del­se för li­vets bör­jan. Su­te­la har följt med de nog­gran­na ren­gö­rings­ri­tu­a­ler som ut­förs på Eu­ro­pe­is­ka rymd­or­ga­ni­sa­tio­nens la­bo­ra­to­ri­um för att skyd­da till ex­em­pel Mars från ex­tre­mo­fi­la bak­te­ri­er. Hon ger bak­te­ri­er­na en röst. De be­rät­tar hur det känns att åka ut i rym­den och spri­da sig till and­ra stäl­len. Hur det känns när li­vet bubb­lar in­om dem och när de äter.

Det and­ra ver­ket ba­se­rar sig på fa­ser­na av kom­bu­cha­jäsnig som om­vand­lats till en al­go­ritm i en da­tor. Al­go­rit­men ska­par poesi, som märk­ligt nog är slå­en­de. ”In­ter­net, the land ha­ving all that is ap­pro­pri­a­te” är en strof ur po­e­met. Kom­bu­chans jäs­nings­pro­cess ta­lar till mig.

Bå­de Su­te­las och Ki­iskis verk ba­se­rar sig på di­a­log med and­ra, ock­så Den And­ra. För den här ut­ställ­ning­en har Ki­iski job­bat till­sam­mans med bland an­nat si­na eg­na och sin brors barn. Hon ut­nytt­jar ock­så akva­ri­et i mu­se­et, vil­ket jag fin­ner helt ma­giskt. PÅ EN SKÄRM bred­vid akva­ri­et ser en två barn ur fis­kar­nas per­spek­tiv. En kan in­te hö­ra vad de sä­ger, men en ser dem le­ka i mu­se­et. De kom­mer fram till akva­ri­et och tit­tar på fis­kar­na. Bar­riä­ren mel­lan en själv som fisk och bar­nen känns oi­ge­nom­träng­lig. Allt en vill är att gå med i bar­nens lek, men en sit­ter fast i akva­ri­et.

Själ­va akva­ri­et har ock­så fått nya de­ko­ra­tio­ner och till­skott i form av plast­medu­sor. Det har än­då gjorts på fis­kar­nas vill­kor i sam­råd med en akva­ri­e­ex­pert. Ki­iski vill att en ska se fis­kar­na som in­di­vi­der, vil­ket un­der­stryks av bland an­nat ett por­trätt på en av fis­kar­na som häng­er på väg­gen. SU­TE­LAS OCH KI­ISKIS ut­ställ­ning­ar ger fle­ra in­gångs­punk­ter och för­ut­sätt­ning­ar för att en ska kun­na sät­ta sig i en an­nan arts si­tu­a­tion. Em­pa­ti och di­a­log är led­ord ge­nom he­la ut­ställ­ning­en.

En har ock­så möj­lig­het att anam­ma en an­nan roll än sin egen i Ki­iskis in­stal­la­tion Birds of Pa­ra­di­se. En får ta på sig en kå­pa och på så sätt in­te­gre­ras i in­stal­la­tio­nen som be­står av väx­ter, gym­nas­tik­bol­lar och en vi­deo. Om en vill kan en fort­sät­ta bä­ra kå­pan då en lyss­nar till Su­te­las bak­te­ri­er och helt gå ur sitt män­ni­sko­per­spek­tiv. Tan­ke­ex­pe­ri­men­tet vid­gar ens vy­er och jag blir åter påmind om kons­tens möj­lig­het att på­ver­ka och ut­bil­da be­trak­ta­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.