Par­gas har en ny vård­chef

Mi­ia Lind­ström ut­nämn­des un­der ett ex­train­satt som­mar­mö­te i ons­dags.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Ya­scha Gil­bert 02-274 9900/ya­scha.gil­bert@au­me­dia.fi

So­ci­al- och häl­so­vårds­nämn­den i Par­gas be­slöt en­häl­ligt att Mi­ia Lind­ström ska bli sta­dens vård­chef. Hon ef­ter­trä­der Ann-He­len Saa­ri­nen.

LIND­STRÖM, som har ma­gis­terex­a­men i häl­so­ve­ten­skap, har för till­fäl­let po­si­tio­nen som re­gi­on­chef för Kår­kul­la.

– Vi ha­de jät­te­bra sö­kan­de till tjäns­ten. Al­la dem som vi in­ter­vju­a­de var bra, men en­ligt vår hel­hets­be­döm­ning tyck­te vi att Mi­ia Lind­ström skul­le pas­sa bäst för den här upp­gif­ten, sä­ger Mer­ja Fred­riks­son till Yle. Fred­riks­son är ord­fö­ran­de för so­ci­al- och häl­so­vårds­nämn­den.

ÅUHARTALAT med Lind­ström, som sä­ger att hon in­te än­nu vill re­do­gö­ra för si­na tan­kar och pla­ner. Det kom­mer hon att gö­ra först då hon har till­trätt sin tjänst.

AVSAMMANLAGT tio per­so­ner som sök­te tjäns­ten in­ter­vju­a­des fy­ra av dem. Lind­ström till­trä­der vård­chefs­tjäns­ten den 1 au­gusti.

PAR­GAS VÅRDSEKTOR li­der av akut brist på för­valt­nings­tjäns­te­män. Lind­ström är ba­ra en av många kom­man­de re­kry­te­ring­ar.

ÅU-FO­TO

MI­IA LIND­STRÖM. Par­gas nya vård­chef ar­be­tar för till­fäl­let som re­gi­on­chef för Kår­kul­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.