Varg för­sök­te ta­hund

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Var­gen kom tio me­ter från en ve­ran­da och be­ted­de sig hot­fullt mot män­ni­skor.

BJÖRNEBORG. På tors­da­gen fick po­li­sen ett med­de­lan­de om en varg på en gård i Ku­mo, som gick en­dast tio me­ter från hu­sets ve­ran­da. Först för­sök­te var­gen an­fal­la en hund och se­dan ho­ta­de den tre män­ni­skor på ve­ran­dan ge­nom att kry­pa ihop, mor­ra och vi­sa tän­der­na. Ge­nom bil­der på dju­ret har ex­per­ter med sä­ker­het kun­nat fast­stäl­la att det är frå­gan om en varg. En­ligt po­li­sen är be­te­en­det in­te typiskt för var­gar, nor­malt sett bru­kar de und­vi­ka be­byg­gel­se dags­tid och spe­ci­ellt för­sö­ker de und­vi­ka män­ni­skor.

– Tyd­li­gen kla­rar var­gen i frå­ga av nå­gon or­sak in­te av att få sin fö­da ur na­tu­ren på nor­malt sätt, el­ler så har den av nå­gon an­nan or- sak för­lo­rat sin na­tur­li­ga räds­la för män­ni­skor, skri­ver po­li­sen i ett press­med­de­lan­de.

Plat­sen är en­ligt po­li­sen gans­ka tätt be­bodd och in­di­vi­den an­ses va­ra så farlig för män­ni­skor att po­li­sen tän­ker av­li­va den. Po­li­sen skri­ver att de kom­mer att gö­ra sig av med var­gen trots att den är skyd­dad och en vär­de­full del av na­tu­rens mång­fald.

– Vi för­sö­ker spå­ra var­gen och om vi hit­tar den och kom­mer fram till att det sä­kert är sam­ma in­di­vid så kom­mer den att av­li­vas, skri­ver po­li­sen i press­med­de­lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.