Whit­ney Houstons tra­gis­ka liv i är­lig dokumentär

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Kris­ter Lind­berg lind­berg­film@gmail.com

of­ta hos släk­ting­ar. Nå­got som kun­de ha på­ver­kat sys­ko­nens vux­en­liv, en­ligt fil­mens slut. ”JAG BA­RA TRIVS in­te i min hud” sä­ger Whit­ney. Men visst var hon, en­ligt bild­ma­te­ri­a­let, lyck­lig när hon fick va­ra sig själv. Till ex­em­pel till­sam­mans med Ro­byn Craw­ford, som är den en­da som in­te stäl­ler upp för intervju el­ler kom­men­tar. Men som är på­tag­ligt när­va­ran­de i film och liv. Whit­ney är lyck­lig när hon sjung­er, spe­ci­ellt det förs­ta året i kar­riä­ren; och vi blir lyck­li­ga de stun­der hon sjung­er. VI BLIR VITT­NEN till in­ter­vju­er med släkt och vän­ner, mu­si­ker, ma­na­gers (och pro­du­cen­ter, från film-och mu­sik­värl­den). Re­gis­sö­ren är en tuff in­ter­vju­a­re, han tving­ar fram vett och fa­son. Fle­ra mot­sä­ger varand­ra, nå­gon kans­ke lju­ger, en an­nan lju­ger för sig själv, men sum­man är över­ras­kan­de sam­stäm­mig och är­lig. Be­rät­tel­sen är tra­gisk, ställ­vis vac­ker men choc­ke­ran­de och känslo­mäs­sigt en­ga­ge­ran­de. FA­MIL­JEN VAR IN­TE ba­ra för­sörjd, fa­mil­jen lev­de i värs­ta lyx och över­flöd. Än­då stäm­de pap­pan, än­nu på sin döds­bädd, sin egen dot­ter på hund­ra­tals mil­jo­ner dol­lar. Gi­rig­he­ten kän­ner inga grän­ser, el­ler fa­mil­je­band.

Äk­ta man­nen var en klas­sisk skit­stö­vel, makt­lys­ten och av­und­sjuk; Whit­ney fick stå ut med miss­han­del, fy­sisk och emo­tio­nell. Samt miss­bruk av al­ko­hol och tunga dro­ger. Hon som var så ka­ris­ma­tisk, hon som char­ma­de al­la, äls­kad av en hel värld. Och peng­ar kan ta slut. I SLU­TET AV do­ku­men­tä­ren kom­mer ett av­slö­jan­de, be­kräf­tat av fle­ra med­ver­kan­de, som stäl­ler allt vi hit­tills sett i ett nytt ljus. Det för­kla­rar Whit­neys öde, men in­te al­la nar­ko­ma­ners val.

När el­ler var­för nar­ko­ti­kan kom in i bil­den kan och har dis­ku­te­rats. Men att al­la i fa­mil­jen och släk­ten ba­ra stjälp­te, att ing­en i fa­mil­jen el­ler släk­ten (el­ler vän­ner och ar­bets­kam­ra­ter) hjälp­te! Tra­ge­di­er­na tar in­te slut; Whit­ney Houstons dot­ter dog på sam­ma sätt som sin mor, ned­knar­kad i ett bad­kar.

COOLA. Sjung­an­de fa­mil­jen Houston.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.