In­fo­ki­osk på tor­get in­for­me­rar om bygg­ar­be­tet och ut­gräv­ning­ar­na

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

ÅBO. Näs­ta tis­dag öpp­nar en in­fo­ki­osk på Sa­lu­tor­get i Åbo. Där kan in­tres­se­ra­de få ve­ta mer om de ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar­na och bygg­ar­be­tet på tor­get.

De förs­ta 200 som be­sö­ker ki­os­ken un­der in­vig­nings­da­gen får gra­tis kaf­fe­bil­jet­ter och får del­ta i ut­lott­ning av torg­kas­sar och gå­vo­pa­ket. Ki­os­ken öpp­nar kloc­kan 10 och då kan man ock­så ta del av en kort rap­port om vad som är ak­tu­ellt just nu på tor­get.

För­be­re­del­ser­na för det nya hi­sto­ris­ka mu­se­et som ska öpp­na i Åbo år 2029 kom­mer att pre­sen­te­ras i ki­os­ken från och med slu­tet av som­ma­ren. Från bör­jan av sep­tem­ber ska man ock­så få in­for­ma­tion om de för­änd­ring­ar som bygg­ar­be­tet på tor­get or­sa­kar. Bland an­nat kom­mer kol­lek­tiv­tra­fi­ken att flyt­ta från tor­get den 24 sep­tem­ber.

Ki­os­ken är öp­pen var­da­gar kloc­kan 9-14.

En­ligt Åbo stad fram­skri­der de ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar­na och ar­be­tet för att för­nya tor­get en­ligt planen. Torg­han­deln har flyt­tat till den si­da av tor­get som är mot Uni­ver­si­tets­ga­tan. De ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar­na kon­cen­tre­ras till tor­gets söd­ra del un­der som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.