Många möt­sett år­ef­ter ter­rorn

Åbo stad fat­tar näs­ta vec­ka be­slut om da­gen ska upp­märk­sam­mas på nå­got vis.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - SPT-ÅU

Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen ord­nar de­mon­stra­tion ”mot mång­kul­tur” den 18 au­gusti. Åbo­bor sva­rar med mot­de­mon­stra­tion.

Det är oklart om el­ler hur Åbo stad kom­mer att upp­märk­sam­ma års­da­gen för kni­v­at­tac­ken vid Sa­lu­tor­get den 18 au­gusti.

– Vi har märkt att medier bör­jat in­tres­se­ra sig för den här frågan nu, men vi kom­mer att gå ut med in­for­ma­tio­nen näs­ta vec­ka och vill där­för in­te ut­ta­la oss in­nan det, sä­ger Saa­ra Ma­li­la, sta­dens in­for­ma­tör.

På tors­da­gen gick den hö­gerex­tre­ma Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen (NMR) ut med att de kom­mer att ord­na en de­mon­stra­tion i Åbo un­der den här da­gen.

En grupp Åbo­bor bör­ja­de re­dan sam­ma dag pla­ne­ra en mot­de­mon­stra­tion mot NMR:s de­mon­stra­tion.

– De vär­de­ring­ar som Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen står för hör in­te hem­ma i Åbo, sä­ger Ka­ti Sy­stä, en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na bakom mot­de­mon­stra­tio­nen.

EN­LIGT NMR är syf­tet med de­mon­stra­tio­nen att pro­te­ste­ra mot det som rö­rel­sen upp­le­ver är en ned- mon­te­ring av ytt­ran­de­fri­he­ten i lan­det. För ett knappt år se­dan be­slöt Bir­ka­lands tings­rätt att rö­rel­sen ska för­bju­das i Fin­land. En­ligt dom­sto­len spri­der NMR hat­re­to­rik, ska­par en bild av att va­ra i of­fer­po­si­tion samt god­kän­ner och upp­munt­rar till våld. Tings­rät­tens be­slut har än­nu in­te vun­nit la­ga kraft och Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen mot­sat­te sig be­slu­tet bland an­nat ge­nom att väd­ja till ytt­ran­de- och för­e­nings­fri­he­ten.

DEN SVENS­KA stif­tel­sen Ex­po be­skri­ver NMR som en våld­sam na­zis­tisk grupp som vill stör­ta de­mo­kra­tin och hyl­lar Hit­ler. Un­der svens­ka Al­me­dals­vec­kan för­ra veckan an­mäl­des en rad brott med NMRkopp­ling.

Det var i sam­band med NMR:s de­mon­stra­tion i sep­tem­ber 2016 som en man spar­ka­des i brös­tet vid Sta­tions­plat­sen i Helsing­fors och se­na­re av­led.

ADRIENNE WESTERBACK

KA­TI SY­STÄ. En av de Åbo­bor som pla­ne­rar en mot­de­mon­stra­tion den 18 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.