Gräns­kon­trol­ler än­da till tis­dag

Fram till dess bör man ha pass med sig när man åker fär­ja el­ler ska fly­ga. Kon­trol­ler ut­förs bå­de vid Åbo hamn och vid Åbo flyg­plats.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Gräns­kon­trol­ler även för Scheng­en­re­se­nä­rer in­för­des igår från och med kloc­kan 12 fram till kloc­kan 12 på tis­dag.

Stats­rå­det fat­ta­de som vän­tat be­slut om gräns­kon­trol­ler­na på fre­dags­för­mid­da­gen. Or­sa­ken är näs­ta vec­kas toppmöte i Helsing­fors dit USA:s pre­si­dent Do­nald Trump och Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin kom­mer.

Gräns­kon­trol­ler­na kon­cen­tre­ras till fär­jor­na i Åbo och Helsing­fors och Åbo flyg­plats och Helsing­forsVan­da flyg­plats, skri­ver ny­hets­by­rån STT.

DET ÄR FRÅ­GA om stick­kon­trol­ler och en­ligt Gräns­be­vak­nings­vä­sen­det kom­mer re­se­nä­rer knappt att mär­ka nå­gon skill­nad. Det bor­de in­te upp­stå rus­ning på grund av kon­trol­ler­na.

Fin­land slu­ta­de med gräns­kon­trol- ler för re­se­nä­rer in­om Scheng­en år 2001. Ti­di­ga­re har re­se­nä­rer vid grän­sen till Fin­land kon­trol­le­rats i sam­band med världs­mäs­ter­ska­pen i friidrott 2005 och i sam­band med oli­ka EU-topp­mö­ten, såsom Eu­ro­pas ut­ri­kesmi­nis­ter­mö­te år 2008.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.