Ade­mi en­da Åbo­spe­la­ren i EM

Må­let i U19-EM är en plats bland de fem bäs­ta, vil­ket be­ty­der VM-spel näs­ta år.

Åbo Underrättelser - - SPORT -

FOT­BOLL. Al­bion Ade­mi är den en­da spe­la­ren från Åbo som ryms med när U19-EM av­görs i Va­sa och Se­i­nä­jo­ki de kom­man­de vec­kor­na.

An­fal­la­ren Mar­cus Forss, In­ter­le­gen­den Te­ro Forss son, får in­te del­ta ef­tersom hans klubb­lag Brent­ford in­te släp­per ho­nom ut­an vill att han trä­nar med la­get.

Forss, som öst in mål i si­na ti­di­ga­re ju­ni­or­lands­kam­per, ha­de va­rit själv­skri­ven i öpp­ning­s­el­van som Fin­lands far­li­gas­te of­fen­si­va va­pen. TPS-MITT­FÄL­TA­REN On­ni Vala­ka­ri rym­des i sin tur in­te med i den trupp på 20 spe­la­re som trä­na­ren Ju­ha Ma­li­nen tog ut på fre­da­gen.

Ma­li­nen sä­ger att det in­te går att ta­la om en klar öpp­ning­s­el­va ef­tersom la­get ska spe­la minst tre mat­cher.

- De spe­la­re som kan spe­la på fle­ra po­si­tio­ner är guld vär­da un­der så­da­na här tur­ne­ring­ar, sä­ger Ma­li­nen i ett press­med­de­lan­de. FIN­LAND spe­lar sin förs­ta match på måndag mot Ita­li­en. I grup­pen spe­lar ock­så Nor­ge och Por­tu­gal. To­talt del­tar åt­ta lag i tur­ne­ring­en, de fem bäs­ta får spe­la i VM om ett år.

- Vår dröm är att käm­pa om en VMplats, det är ett rim­ligt mål, sä­ger Ma­li­nen. HANÄRVÄLDIGT nöjd med hur hän­giv­na spe­lar­na är. Han tror att la­get har al­la möj­lig­he­ter att över­ras­ka ock­så de stör­re fot­bollsna­tio­ner­na.

- Vi såg i VM hur nor­dis­ka län­der kun­de kla­ra sig. Vi li­tar på att vi kan kla­ra oss på sam­ma sätt, sä­ger Ma­li­nen.

Förs­ta EM-mat­cher­na spe­las på måndag, och fi­na­len på sön­dag två vec­kor se­na­re.

AL­BION ADE­MI. Re­pre­sen­te­rar Fin­land i U19-EM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.