Be­at­les mu­sik lju­der i Kaksker­ta kyr­ka

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

ÅBO. På sön­dag upp­för proffsmu­si­ker lå­tar av Be­at­les ar­ran­ge­ra­de för sax­o­fon i Kaksker­ta kyr­ka. Kon­ser­ten bör­jar kloc­kan 17 och är gra­tis.

En­semb­len är in­ter­na­tio­nell och bär nam­net Finsk-ame­ri­kans­ka sax­o­fon­kvar­tet­ten (Su­o­ma­lais-Ame­rik­ka­lai­nen Sakso­fo­ni­k­var­tet­ti). Sax­o­fo­nis­ten Ol­liPek­ka Tu­o­mi­sa­lo har satt ihop kvar­tet­ten.

Tu­o­mi­sa­lo fick idén till Be­at­leskon­ser- ten när han för ett år se­dan märk­te att ban­dets al­bum ”White Al­bum” fyl­ler 50 år idag. Ge­nast ef­ter de förs­ta för­sö­ken att ar­ran­ge­ra lå­tar­na stod det klart för ho­nom att de pas­sar ut­märkt att ar­ran­ge­ra om till kam­mar­mu­sik.

Det är förs­ta gång­en Be­at­les be­ty­del­se­ful­la pro­duk­tion från 1966-1969 upp­förs av en sax­o­fon­kvar­tett.

Tu­o­mi­sa­lo har gjort när­ma­re 100 kom­po­si­tio­ner som han har fram­fört på oli­ka håll i värl­den. Han är den en­da fin­län­da­ren som är dok­tor i sax­o­fon­spe­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.