De sik­tar nu in sig på Åbo

» Åbo­lands Te­a­ter­sko­la har ver­kat i Par­gas se­dan år 2009. Från och med i höst kom­mer de ock­så att er­bju­da te­a­ter­ut­bild­ning i Åbo.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Kla­ra Fält 02-274 9900/kla­ra.falt@au­me­dia.fi

Te­a­ter­sko­lan er­bju­der un­der­vis­ning i te­a­ter­konst för barn och unga från sju års ål­der upp­åt.

– Vi har oli­ka grup­per för oli­ka åld­rar. För barn i års­kurs ett och två er­bju­der vi konst­fost­ran för små­barn, för barn i års­kurs tre till sex har vi ge­men­sam­ma stu­di­er, och för års­kurs sju upp­åt har vi te­mastu­di­er, be­rät­tar Lin­da Åkerlund, pro­gram­an­sva­rig på te­a­ter­sko­lan.

I KONST­FOST­RAN för små­barn be­kan­tar man sig med te­a­ter­konst främst ge­nom lek, och un­der­vis­ning­en sker i sam­ar­be­te med Skär­går­dens Kom­bi i Par­gas och Åbo Svens­ka Ar­be­tarin­sti­tut.

I de ge­men­sam­ma stu­di­er­na och te­mastu­di­er­na för­dju­par man sig se­dan i te­a­ter och lär sig mer om att fun­ge­ra i grupp.

I TE­MASTU­DI­ER­NA be­kan­tar grup­per­na sig ock­så med oli­ka del­om­rå­den in­om te­a­ter­konst.

– Till ex­em­pel har vå­ra ele­ver be­kan­tat sig med pro­du­cent­skap, ljus och ljud­tek­nik och dra­ma­tur­gi. Tan-

ken är främst att ele­ver­na ska få en in­blick i hur oli­ka sa­ker fun­ge­rar och kanske hit­ta vil­ket del­om­rå­de som främst in­tres­se­rar, vi går in­te ut­för­ligt ige­nom des­sa om­rå­den, kom­men­te­rar Mec­ki Ru­oko­lah­ti som fun­ge­rar som te­a­ter­lära­re.

FRÅN OCH MED I HÖST kom­mer te­a­ter­ut­bild­ning allt­så ock­så att er­bju­das i Åbo. Det var i sam­band med att te­a­ter­sko­lan i vå­ras gjor­de upp en ny lä­ro­plan som de an­sök­te om att pla­nen skul­le god­kän­nas av Åbo stads kul­tur­nämnd.

Pla­nen god­kän­des i ju­ni och te­a­ter­sko­lan har nu an­ställt en ny te­a­ter­lära­re som an­sva­rar för un­der­vis­ning­en i Åbo, Ju­u­so-Ma­ti­as Mai­ja­nen.

– Vi har re­dan se­dan 2013 haft sam­ar­be­te med Åbo Unga Te­a­ter och lä­ra­re från vår te­a­ter­sko­la har lett de­ras svensk­språ­ki­ga grup­per i Åbo. Då har vi än­då gått en­ligt de­ras lä­ro­plan och pro­gram, nu kom­mer vi att ha helt eg­na grup­per, sä­ger Åkerlund.

ÅBO­LANDS TE­A­TER­SKO­LA föl­jer

den all­män­na läro­kur­sen för grund­läg­gan­de konst­un­der­vis­ning i te­a­ter­konst.

– Läro­kur­sen om­fat­tar fy­ra år av ge­men­sam­ma stu­di­er samt tre till fy­ra år av te­mastu­di­er. Sam­man­lagt blir det 500 un­der­vis­nings­tim­mar. Ifall man ge­nom­för al­la des­sa stu­di­er får man ett slut­be­tyg, men man kan såklart ock­så ba­ra va­ra med i en del av ut­bild­ning­en.

Åkerlund be­rät­tar än­då att en för­vå­nans­värt stor an­del av ele­ver­na gör ut­bild­ning­en från bör­jan till slut, vil­ket hon tyc­ker är ro­ligt.

I SLU­TET AV var­je verk­sam­hets­år bru­kar al­la te­a­ter­grup­per fram­fö­ra en egen pjäs som de satt ihop un­der året.

– Te­a­ter­grup­per­na bru­kar till­sam­mans med lä­rar­na fun­de­ra ut hur­dan pjäs det ska bli och strax ef­ter jul bru­kar öv­ning­ar­na in­för den kö­ra igång.

KLA­RA FÄLT

KLA­RA FÄLT

ÅBO­LANDS TE­A­TER­SKO­LA. Från väns­ter te­a­ter­lära­re Mec­ki Ru­oko­lah­ti, pro­gram­an­sva­ri­ga Lin­da Åkerlund och Ju­u­so-Ma­ti­as Mai­ja­nen som är ny­an­ställd och kom­mer att dra te­a­ter­grup­per­na i Åbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.