På nä­tet

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Det är ing­en som­mar­tor­ka då det gäl­ler kom­men­ta­rer på ÅU:s so­ci­a­la me­di­er. Den he­tas­te Fa­ce­book-de­bat­ten gäl­ler mark­bran­den i Par­gas, den som fick sin bör­jan ur en ask­hög.

BIR­GIT­TA MÖLLER As­ka skall all­tid vi­la ett dygn i me­tall­kärl med lock, se­na­re kan man dum­pa den på rätt stäl­le.

PA­TRIK FINNEMAN In­te ens ett dygn räc­ker

MONICA HEDSTRÖM-JÄR­VI­NEN Ska nog in­te alls dum­pas i na­tu­ren nu så länge det är krut­torrt. Hjäl­per in­te med li­te regn - be­hövs mas­sor

LARS-PE­TER DON­NER Det säk­ras­te sät­tet att be­va­ra ”het­ta” bru­kar va­ra en kol­grill med loc­ket på och stäng­da drag­hål... är in­te helt sä­kert att het­tan för­svun­nit på en vec­ka....

BIR­GIT­TA MÖLLER Monica Hedström-Jär­vi­nen As­ka skall ald­rig dum­pas i na­tu­ren.Den kan pac­kas och läg­gas bland bränn­bart av­fall, obs, när den kall­nat! Ren trä­as­ka kan man läg­ga runt bär­bus­kar­na på hös­ten, det tyc­ker bä­ren om.

NI­NA TAPPER-FLOMAN As­kan i (plåt)äm­ba­ret och vat­ten på och låt stå där i lugn och ro med loc­ket på. Svå­ra­re än så är det in­te.

I ar­ti­keln ut­ta­la­de sig jour­ha­van­de brand­mäs­ta­re Ju­ha Mu­ju­nen påmin­de: ”Visst kan man häl­la ut as­ka i ter­räng­en, men det är bra att an­vän­da sig av sunt bond­för­nuft”.

BITTE CEDERLÖF ERICSON Det gäl­ler ju i så fall att det sun­da för­nuf­tet verk­li­gen finns.

YNGVE HEN­RIKS­SON Ja en­del ha ju fått de me föd­seln. Men men nu fins de ju un­dan­tag o!

LARS-PE­TER DON­NER Det ”sun­da för­nuf­tet” har nog fått ge vi­ka för ”är det in­te för­bju­det, så är det nog tillå­tet”..... typ... I da­gens värld skall all­ting va­ra svart el­ler vitt.... Trots att ”grå­zo­nen” med fle­re ny­an­ser är det mest van­li­ga......

BITTE CEDERLÖF ERICSON Lars-Pe­ter Don­ner lyss­na­de på ett sa­tir­pro­gram härom­sistens, en per­son sa att ”man är ett barn tills man fyl­ler 18, och då får man en egen vil­ja av sta­ten”. Sa­tir som sagt, men li­te san­ning än­då. Många ver­kar li­ta på att nå­gon an­nan ska ta­la om vad som gäl­ler, i stäl­let för att tän­ka själv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.