Sol­di­ers of Odin pat­rul­le­rar på Åland

» Med­bor­gar­gar­det Sol­di­ers of Odin med­de­lar på sin Fa­ce­book-si­da att de fram­ö­ver ska ge­nom­fö­ra natt­li­ga vand­ring­ar på Åland.

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBO - Mat­hil­da Kull/Nya Åland

Från och med den här vec­kan syns en ny fri­vil­lig or­ga­ni­sa­tion vand­ra på Ålands vägar.

Det är med­bor­gar­gar­det Sol­di­ers of Odin som bör­jat med vand­ring­ar för att de an­ser att de natt­vand­rar­or­ga­ni­sa­tio­ner som finns på Åland har miss­lyc­kats.

– Vi job­bar me­ra med tips och of­fen­si­va hand­ling­ar och rör oss i om­rå­den där and­ra kanske kän­ner att det är för otryggt att rö­ra sig, sä­ger Sol­di­ers of Odin Ålands ta­les­per­son som går un­der ali­a­sen Tyr Tors­son.

SOL­DI­ERS OF ODIN har kri­ti­se­rats för att ha ny­na­zis­tis­ka in­flu­en­ser och med­lem­mar har dömts för bland an­nat miss­han­del.

2016 döm­des grun­da­ren Mi­ka Ran­ta till fäng­el­se för miss­han­del.

– Sol­di­ers of Odin Åland är ett nytt ka­pi­tel. Vi är fri­ståen­de från Sve­ri­ge och Fin­land, men föl­jer de­ras stad­gor. Vi är ab­so­lut in­te ra­sis­ter el­ler na­zis­ter, sä­ger Tyr Tors­son.

ÅLANDS POLISMÄSTARE Ma­ria Ho­ik­ka­la tar ing­en ställ­ning mot just det här med­bor­gar­gar­det.

– Jag tyc­ker som så att ju mer det finns ögon och öron i sam­häl­let som med­de­lar po­li­sen är det po­si­tivt, sä­ger Ho­ik­ka­la men po­äng­te­rar:

– Myn­dig­hets­ar­be­te ska över­lå­tas åt myn­dig­he­ter. Vi för­bju­der ju ing­en att gå på stan, men vi föl­jer med si­tu­a­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.