Hes­bur­ger­pla­ner i Åbo de­la­de nämnd i två lä­ger

» Stads­mil­jö­nämn­den av­vi­sar gran­nar­nas be­svär mot pla­ner­na på en ny dri­ve in­re­stau­rang i Martins­bac­ken. Besvä­ret för­kas­ta­des med rös­ter­na 8–5.

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBO - Jan-Ole Ed­berg 050-434 2457 jan-ole.ed­berg@au­me­dia.fi

Åbo stad vill för­kas­ta gran­nar­nas be­svär mot att man be­vil­jat un­dan­tags­lov för Hes­bur­gers pla­ner på att upp­fö­ra en dri­ve in-re­stau­rang vid So­ta­lais­plan i Martins­bac­ken.

Stads­mil­jö­nämn­den har ef­ter om­röst­ning god­känt sta­dens ut­lå­tan­de om besvä­ret till för­valt­nings­dom­sto­len.

Bo­la­get Bur­ger-Ta­lot, som hör till Hes­bur­ger, fick i bör­jan av ju­ni ett un­dan­tags­lov för att upp­fö­ra bygg­na­den på So­ta­lais­plan in­till ben­sin­sta­tio­nen i Martins­bac­ken. Lo­vet gäl­ler för tio år. MEN DET INTILLIGGANDE hus­bo­la­get be­svä­ra­de sig över be­slu­tet till för­valt­nings­dom­sto­len.

Gran­nar­na mo­ti­ve­rar besvä­ret med att dri­ve in-re­stau­rang­en skul­le in­ver­ka ne­ga­tivt på kul­turmil­jön och triv­seln i om­rå­det. Gran­nar­na an­ser ock­så att det finns risk att tra­fi­ken i om­rå­det stoc­kas.

I tjäns­te­män­nens be­red­ning av sta­dens ut­lå­tan­de till dom­sto­len häv­das att besvä­ret är obe­fo­gat och det ska för­kas­tas.

Ut­lå­tan­det de­la­de åsik­ter­na i stads­mil­jö­nämn­den. DEGRÖNASOCH Väns­ter­för­bun­dets le­da­mö­ter an­såg att gran­nar­nas be­svär är be­fo­gat och att be­slu­tet om un­dan­tags­lo­vet rivs upp.

För­sla­get la­des fram av De grö­nas Ta­pio van Oo­ik och un­der­stöd­des av Eli­na San­de­lin (VF).

I om­röst­ning­en för­lo­ra­de för­sla­get med rös­ter­na 8–5.

För Oo­iks för­slag rös­ta­de Eli­na San­de­lin (VF), Al­po Läh­te­en­mä­ki (VF), Li­i­sa Lauk­ka­nen (De grö­na) och Saa­ra Il­vessa­lo (De grö­na).

För tjäns­te­män­nens ut­lå­tan­de rös­ta­de Mar­jat­ta Si­ner­vo (SDP), Vil­le Lin­tu­nen (SDP), Ju­ha Ant­ti­la (Sannf), Pert­tu He­lin (C), Jut­ta Wirén (Saml), Al­var Eu­ro (Saml), Lau­ra Pal­mu­nen (Saml) och Ol­li A. Man­ni (Saml).

EN­LIGT FÖREDRAGNINGEN för­lo­ra­de So­ta­lais­plan sitt ur­sprung­li­ga park­lik­nan­de ut­se­en­de re­dan på 1950-ta­let då ben­sin­sta­tio­nen bygg­des. På plat­sen har ock­så ti­di­ga­re fun­nits en ki­osk­bygg­nad och en ser­vicesta­tion.

Det ak­tu­el­la om­rå­det de­fi­nie­ras i de­talj­pla­nen in­te läng­re som en park ut­an som ett ga­tu­om­rå­de.

Ef­tersom re­stau­rang­en får en egen dri­ve in-kör­fil be­hövs en­ligt ut­lå­tan­det inga vi­da­re ut­red­ning­ar om hur tra­fi­ken på­ver­kas.

Dri­ve in-re­stau­rang­en blir 78 kvadrat­me­ter stor. I prak­ti­ken är det ing­et nybygge ut­an det är Hes­bur­gers grill på Sa­lu­tor­get som flyt­tas till Martins­bac­ken.

Den ska pla­ce­ras på grön­om­rå­det i kors­ning­en mel­lan Tem­pel­ga­tan och Martins­ga­tan.

KIM LUND

PLATS FÖR NY HES­BUR­GER. Det är hit ba­kom Shells kall­sta­tion vid Martins­ga­tan som Bur­ger-Ta­lot vill flyt­ta Hes­bur­gers grill från Sa­lu­tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.