Nu är kur­spuss­let fem fö­re fär­digt

» Vux­e­nin­sti­tu­tet på Kimitoön ord­nar drygt 130 kur­ser i höst. Yo­ga­kur­ser­na bru­kar fyl­las snab­bast.

Åbo Underrättelser - - NYHETER KIMITOÖN -

En­de­ra da­gen dim­per det i Ki­mi­to­öns al­la post­lå­dor ner nå­got som in­tres­se­rar de fles­ta, näm­li­gen Vux­e­nin­sti­tu­tets höst­pro­gram. Drygt 134 kur­ser finns det att väl­ja mel­lan.

– Förs­ta da­gen då vi tar emot an­mäl­ning­ar till kur­ser­na är ons­da­gen den 22 augusti kloc­kan 17. Man får väl­digt gär­na an­mä­la sig elektro­niskt, det är fak­tiskt smi­di­ga­re så, men många ring­er. Te­le­fo­nen bru­kar gå varm den här förs­ta da­gen, sä­ger To­ve Gestra­ni­us, kurs­pla­ne­ra­re. Han­na Holm­berg, by­rå-kurs­sek­re­te­ra­re, tilläg­ger att yo­ga­kur­ser­na fylls snab­bast – i fjol på un­ge­fär tju­go se­kun­der.

Ef­tersom in­tres­set är så stort har an­ta­let yo­ga­kur­ser ut­ö­kats. Till ex­em­pel ord­nas nu tre kur­ser i yo­ga för 60+ mot två i fjol.

DETÄRFRÅGAN om oli­ka sor­ters yo- ga, och Vux­e­nin­sti­tu­tet har haft lätt att få tag på yo­ga­lä­ra­re. Vär­re är det med gi­tarr­lä­ra­re – en så­dan har in­te hit­tats än­nu, så blir det en gi­tarr­kurs star­tar den först se­na­re.

– Apro­på mu­sik så är vår mest lång­vä­ga lä­ra­re en dragspels­lä­ra­re från Su­omu­sjär­vi. Det är Samu­li Jo­ki­nen som kör drygt 100 km för att un­der­vi­sa i drag­spel på mån­dag kväl­lar, sä­ger Holm­berg.

Sam­man­lagt 60–80 lä­ra­re har in­sti­tu­tet en van­lig ter­min.

KURSNYHETERNA i höst hand­lar bland an­nat om att bli en kul­tur­vän (då man tar med sig män­ni­skor på te­a­ter med me­ra) och om fö­re­ta­gan­de. Här har in­sti­tu­tet en tre­de­lad sats­ning för dem som vill star­ta fö­re­tag el­ler kanske re­dan gjort det.

– Det är Ki­mi­to­öns fö­re­tags­råd­gi­va­re Mats Nur­mio som har in­spi­re­rat till kur­ser­na i fö­re­ta­gan­de. Star­tup Boos­ten är ett kon­cept som har lyc­kats väl i Ös­ter­bot­ten och på Åland. Boos­ten el­ler kur­sen är tids­mäs­sigt kon­cen­tre­rad så man får snabbt re-

MO­NI­CA SANDBERG

NÄS­TAN KLART. Ben Jo­hans­son och To­ve Gestra­ni­us med Vux­e­nin­sti­tu­tets kurs­bro­schyr som snart postas.

VUX­E­NIN­STI­TU­TET

TRÄSLÖJD. Ola­vi Hjell­man le­der på tis­da­gar en kurs i till­verk­ning av ex­em­pel­vis mind­re möb­ler. Här ett par sto­lar från se­nas­te kurs.

PRIVAT

FRÅN SU­OMU­SJÄR­VI. Samu­li Jo­ki­nens kurs star­tar den 10 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.