Vac­kert men yt­ligt

Åbo Underrättelser - - KULTUR KONST - Ju­lia Ny­man

So­na­ta

Sil­ja Se­lo­nen

Sa­lo Konst­mu­se­um

25.6–16.9.2018

KONST. Sil­ja Se­lo­nens ut­ställ­ning ”So­na­ta” vi­sas i Sa­lo konst­mu­seums torn. En ljudslinga loc­kar en att klätt­ra hög­re upp i tor­net, även om det är för­skräck­ligt varmt. I ut­ställ­ning­en blan­dar Se­lo­nen ol­je­mål­ning med små in­stal­la­tio­ner och ljud­verk.

Ljud­ver­ken ba­se­rar sig på en se­kvens av ge­ne­tisk kod som till­hör en av de älds­ta bak­te­ri­er­na på jor­den. Lju­den ges en fy­sisk re­pre­sen­ta­tion med gam­la not­ställ. De är este­tis­ka, pre­cis som mål­ning­ar­na.

I MÅL­NING­AR­NA har Se­lo­nen ett klas­siskt ut­tryck som upp­da­te­rats nå­got av att ab­strakt och fö­re­stäl­lan­de lö­per pa­ral­lellt. Hon har ock­så teck­nat med cy­a­no­bak­te­ri­er på en pet­riskål.

Trots att bak­grun­den till ver­kens upp­komst är in­tres­sant fö­re­fal­ler re­sul­ta­tet va­ra yt­ligt. Det är fin­put­sat och vac­kert, vil­ket från­tar ver­ken sin kon­text och bak­grund. So­na­ta ro­man­ti­se­rar na­tu­rens me­lo­di och det är för­stås tillå­tet, men det långa tids­per­spek­ti­vet och för­hål­lan­det mel­lan konst och ve­ten­skap som Se­lo­nen vill be­ly­sa tap­pas bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.